Politikat e Redaksisë

Gazeta Shqip (hereinafter GAZETA SHQIP) does not collect any information that enables us to determine your actual identity (“Personal Information“) before, during or after your visit to our Website, other than Personal Information you voluntarily supply to us (e.g. by submitting information on our “Contact Us” page or leaving a comment and your name on our blog).

In compliance with the General Data Protection Regulation UE 679/2016 (GDPR) relating to personal data protection, you are hereby informed that all the personal data that you provide us with through the website www.gazeta-shqip.com directly or indirectly through your navigation, will be processed by GAZETA SHQIP shpk, owner of the above mentioned website, with corporate domicile in Tirana (Albania), Rruga “17 Nentori”, Nr. 20, Mezez Koder, Komuna Kashar. GAZETA SHQIP processes your personal data with the purpose of providing customers with information relating to the social object of the company and about our products and services.

When you provide Personal Information directly to us via the Website or email, it is used by GAZETA SHQIP solely for the purpose identified at the point at which you provide the information (e.g. for general marketing purposes or to notify you regarding updates to our products and services).

In some cases, we might send commercial information relating to our products and services based on our legitimate corporate interests. In those cases, you can always oppose or unsubscribe to our data bases for commercial communication purposes.

WHAT INFORMATION DO WE COLLECT VIA THE PLATFORM?

Statistical information

This website collects statistical information from the user by storing cookies on the visitor’s hard drive. To collect this information and submit it to a statistical treatment for GAZETA SHQIP, Google Analytics’ services are used; this implies that the collection and storage of the indicated information (hereinafter, the procedures) is done through “cookies” directly between the user’s browser and the Google Analytics server. When the user connects again with this website, the server will recognize the number stored in the “cookie”, as indicated, providing the anonymous information referred to. The procedures are managed and controlled exclusively by Google Analytics.

If you want to know the privacy statement and Google Analytics’ cookies and privacy policies, you can do so at this address:

support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Personal information

We do not collect Personal Information such as your name, address, phone number, e-mail address, credit card information, financial account numbers or health related information unless you voluntarily supply it to us. We do not link or combine Personal Information with Statistical Information.

We appreciate that, in certain jurisdictions, an IP address may be considered Personal Information. As such, we take steps to ensure that the IP addresses which we process does not identify you.

SECURITY AND STORAGE

We use appropriate technical, organizational and administrative measures to protect any Personal Information we process about visitors to our Website and/or users of our Platform.

The period of preservation of your data will be that necessary for the maintenance of the contractual relationship and, once it is completed, by the legally established maximum as appropriate. Following that, we aggregate the information and retain it for analytical purposes.

OTHER IMPORTANT INFORMATION

If we change our Privacy Policy, we will post those changes on this page in addition to updating the “Last Updated” date at the top of this webpage. If we make material changes, we will notify our customers more directly, for example by posting a notification or message on our website or by emailing you prior to such changes taking effect. We encourage you to review this Privacy Policy frequently to stay informed of the latest modifications.

YOUR RIGHTS

At any time, you can exercise your rights relating to the processing of your personal data: access, rectification, erasure, object, data portability and restriction of processing according to the GDPR 16/679 on contacting the following address gshqip@gmail.com

If your complaint is not satisfactorily addressed, and your inquiry or compliant involves human resources data, you may have your complaint considered by the Albanian Supervisory Authority (Komisioneri per te drejten e informimit dhe mbrojtjen e te dhenave personale http://www.idp.al/), to defend your personal data processing rights.

HOW TO CONTACT GAZETA SHQIP

If you have any questions, comments or concerns about this Privacy Policy, then please contact us:

Phone: Tel: +355 4 2 253 177

Address: Rruga “17 Nentori”, Nr. 20, Mezez Koder, Komuna Kashar, Tirane, Shqipëri


Politika mbi komentet e lexuesve

  1. Gazeta “Shqip” ka hapur mundësi për lexuesit e saj të shprehin opinionet e tyre në çdo lajm që nga data 1 maj 2012. Politika jonë kryesore mbi opinionet e lexuesve është që çdo opinion të merret i mirëpritur. Por disa opinione, në këndvështrimin tonë, kur kanë përmbajtje joetike, ato mund të bien ndesh me Kodin e Etikës në Media dhe me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë si dhe/ose ligje të tjera.
  2. Çdo gazetë dhe çdo gazetar në shoqëritë demokratike, i nështrohet parimeve etike të njohura dhe/ose kodeve të etikës të shkruara. Ne besojmë se çdo lexues që dëshiron të japë opinionin e vet, duhet gjithashtu t’i vetënënshtrohet parimeve etike elementare si: mosfyerja e njerëzve të tjerë, respektimi i tjetrit dhe moscënimi i nderit e dinjitetit të tij, ruajtja e privatësisë e të tjera.

Për këtë arsye, kemi hartuar deklaratën e mëposhtme e cila është e detyrueshme për t’u respektuar nga të gjithë komentatorët.

  1. Komentet në gazetën “Shqip” nuk duhet të përmbajnë fyerje të karakterit personal të artikullshkruesve, personazheve të përfshirë në artikuj apo grupimeve shoqërore, etnike, kulturore, gjuhësore etj.
  2. Komentet nuk duhet të mbartin gjuhë urrejtjeje apo fyese ndaj të tjerëve për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore.
  3. Komentet nuk duhet të kenë në përmbajtje të tyre fjalë që konvencionalisht në gjuhën shqipe pranohen si fjalë të pista, fyese apo denigruese.
  4. Ndalohet nxitja e urrejtjes, thirrjet për dhunë ndaj individëve, grupimeve apo institucioneve.

I. Mënyra e zbatimit të kësaj Deklarate mbi Etikën

  1. Komentet e lexuesve në gazetën “Shqip” lejohen të kryhen me emrin e plotë ose të pjesshëm të opinionistit ose me pseudonim, por në çdo rast, lexuesve u kërkohet të identifikohen përmes një adrese poste elektronike, ndërsa sistemi garanton identifikimin e kompjuterit nga është kryer komenti.
  2. Pseudonimet, megjithëse janë të pranuara, nuk mund të jenë emra figurash të njohura publike, vendëse apo të huaj, pra nuk lejohet që dikush të përdorë emrin e një tjetri për të përçuar një mesazh.
  3. Komentuesit që nga stafi i gazetës “Shqip” vlerësohet se shkelin këtë Deklaratë në opinionet e tyre, u sugjerohet fillimisht t’i përmbahen Deklaratës dhe pas paralajmërimit të parë dhe të dytë, stafi i gazetës mund të marrë vendim për bllokimin e të drejtës së komentimit duke përdorur për këtë qëllim adresën e postës elektronike dhe adresën e kompjuterit. Bllokimi i të drejtës së komentimit mund të zgjasë nga disa javë në përgjithmonë, në rast se nuk vërehet vetëkorrigjim nga ana e komentuesit.

II. Mbrojtja e Privatësisë

Pavarësisht se adresa e postës elektronike dhe numri identifikues i kompjuterit regjistrohen në sistemin tonë për të gjithë komentuesit, këto të dhëna përbëjnë sekret për gazetën “Shqip”, ruhen si të tilla dhe në asnjë rast nuk i transferohen palëve të treta.