Ndihmo Gazetën Shqip

Kontribuoni për Gazetën Shqip, mbështetja juaj ndihmon për një gazetari të pavarur dhe profesionale!

 

EURO
Raiffeisen Bank Sha
Nr Llogarisë – AL56202112260000000001391738
KODI SWIFT – SGSBALTX

USD
Raiffeisen Bank Sha
Nr Llogarisë – AL26202112260000000021391738
KODI SWIFT – SGSBALTX

LEKË
Raiffeisen Bank Sha
Nr Llogarisë – AL41202112260000000011391738
KODI SWIFT – SGSBALTX