Topalli: Fjalët e huaja në sintaksë, një rrezik për gjuhën

Dialektologjia/ Çfarë ka ndodhur me këto struktura të gjuhës pas Kongresit të Drejtshkrimit më 1972 apo pas rënies së sistemit komunist… Studimet e munguara këto vite dhe dialektet përballë globalizmit nën vështrimin e akademikut Kolec Topalli dhe gjuhëtares Mimoza Kore

Topalli e quajti rrezik depërtimin e strukturave të huaja në fushën e sintaksës, një rrezik që mund të mënjanohet lehtësisht duke studiuar e duke vënë në qarkullim strukturat e gjedhet popullore, që gjenden në çdo dialekt të shqipes. “Sintaksa dhe morfologjia, me një fjalë gramatika, është kështjella e fundit që mund të tjetërsojë një gjuhë. Shformimi i tyre prish palcën kurrizore të gjuhës, skeletin e saj; prandaj ruajtja e tyre është detyrë parësore e çdo gjuhëtari, shkrimtari a intelektuali që përdor gjuhën amtare”, tha ai

Alda Bardhyli

Gjuhëtari nga Shkodra Kolec TopalliMarije Shtjefi i thërret së bijës në dialekt. Shitëse në një dyqan suveniresh, Marija vazhdon t’i flasë me gjuhën me të cilën është rritur, fëmijës së saj. Në krahina të ndryshme të vendit, dialektet vijojnë të jetojnë si forma gjuhësore, që nuk kanë mundur të tjetërsohen, pavarësisht kohës dhe viteve. Albanologu dhe përkthyesi Robert Elsie kohë më parë, teksa merrej me studimin e shqipes, incizoi njerëz në zona të ndryshme të vendit, për të studiuar dialektet. Është mahnitëse të dëgjosh ata zëra që duket sikur kanë dalë nga librat e historisë… Dialektologjia është një nga fushat e gjuhësisë shqiptare, e cila ka shënuar prurje deri në vitet ‘90. Është e jashtëzakonshme të shohim sesi kjo formë e çmuar gjuhësore ka ruajtur strukturën e saj, në rajone të ndryshme shqipfolëse. Shumë vende nuk kanë mundur t’i shpëtojnë këto thesare nga globalizmi, ndërsa shqipja, pavarësisht shtrirjes së saj në kohë, ka mundur të mbetet e virgjër në shumë krahina të saj, duke e ruajtur gjuhën, si gurin që bënte bashkë familjet, fiset apo fshatrat. Por, ashtu si edhe fushat e tjera të kulturës e të dijes, në Shqipëri, në periudhën e pasluftës, midis viteve 1944-1990, edhe dialektologjia nuk i ka shpëtuar mungesës së lirisë akademike dhe diktatit që impononte sistemi i kohës. Për pesëdhjetë vite me radhë, studentët kanë qenë të detyruar të përdorin variantet e të njëjtit tekst. Duke filluar nga viti 1963, i njëjti tekst është botuar në pesë variante deri në vitin 1989, nga prof. Jorgji Gjinari, dy variante të tjera do të botoheshin më vonë të këtij teksti (më 1997 dhe 2000, ribotuar 2003, 2013) nga prof. Jorgji Gjinari e prof. Gjovalin Shkurtaj. Kur flasim për historinë e dialektologjisë në Shqipëri, një nderim duhet të bëjmë për figurën e prof. Gjinarit, i cili me një pasion këmbëngulës ka lënë pas vepra të çmuara, e kontribuuese në këtë fushë. Por çfarë solli Kongresi i Drejtshkrimit për dialektet? A e përjashtoi shqipja standarde këtë formë gjuhësore? Çfarë ndodh sot me dialektet në kushtet e globalizmit… Një tryezë e iniciuar nga Organizata Rinore RIAS dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, bëri bashkë studiues të shqipes për të folur mbi këtë temë… shumë pak të diskutuar në këto dy dekada. “Dihet se krijimi i standardit të një gjuhe, si mjet komunikimi mbarëkombëtar, nuk e përjashton ekzistencën e dialekteve. Ato vijojnë jetën e tyre duke pësuar ndryshime në përshtatje me vetë zhvillimin e krahinës ku fliten dhe në marrëdhënie me standardin. Rastet e gjuhëve të mëdha të Europës, si anglishtes, frëngjishtes, italishtes etj., që kanë krijuar standardin e tyre prej disa shekujsh, duke ruajtur edhe dialektet, janë një shembull i qartë për këtë. E njëjta gjë mund të thuhet për gjuhën shqipe, e cila, ndryshe nga gjuhët e mësipërme, ka një standard të ri, të krijuar prej jo më shumë se një gjysmë shekulli, por dialektet e saj gjëllijnë, duke hyrë në marrëdhënie të ndërsjella me të: nga njëra anë, standardi ushtron ndikimin e vet mbi dialektet, duke futur elemente të modernizimit të gjuhës, fjalë të reja që lidhen me mënyrën e re të jetesës dhe ndryshimet e mëdha ekonomike e shoqërore; nga ana tjetër, dialektet derdhin vazhdimisht pasurinë e tyre leksikore e frazeologjike në gjuhën standarde. Për këtë arsye, çdo nënvleftësim i fuqisë krijuese të dialekteve sjell dobësim e varfërim jo vetëm të dialektit, por edhe të vetë standardit”, tha akademiku Kolec Topalli. Duke e quajtur globalizmin si një dukuri të pashmangshme, Topalli tha, se duhet të punohet, që në shumë raste, në vend të shprehjeve e fjalëve të huaja, të përdorim fjalë nga burimi i shqipes, që janë farkuar me mjeshtri prej popullit dhe mund të gjenden në dialekte e në të folme të veçanta, që vijojnë të gjallojnë e të bëjnë jetën e tyre. “Po jap ndonjë shembull. Për fjalën e huaj model, populli i krahinës së Elbasanit ka krijuar gjedhe, që shkon me foljen zgjedh, domethënë ‘ajo që zgjidhet’. Për foljen krijoj, arbëreshët e Dalmacisë kanë lentoj nga fjala e shqipes landë. Janë dy shembuj që dëshmojnë se sa ndihmesë mund të sjellin dialektet për të mënjanuar fjalët e huaja, që po vërshojnë me fuqi e shpejtësi të madhe në gjuhën shqipe”, tha Topalli. Profesori e quajti rrezik depërtimin e strukturave të huaja në fushën e sintaksës, një rrezik që mund të mënjanohet lehtësisht duke studiuar e duke vënë në qarkullim strukturat e gjedhet popullore, që gjenden në çdo dialekt të shqipes. “Sintaksa dhe morfologjia, me një fjalë gramatika, është kështjella e fundit që mund të tjetërsojë një gjuhë. Shformimi i tyre prish palcën kurrizore të gjuhës, skeletin e saj; prandaj ruajtja e tyre është detyrë parësore e çdo gjuhëtari, shkrimtari a intelektuali që përdor gjuhën amtare”, tha Topalli. Sipas tij, drejtimet e një pune të mirëfilltë shkencore për mbrojtjen e pasurisë dialektore mund të jenë “mbledhja, evidentimi dhe hulumtimi i fjalëve, shprehjeve dhe strukturave ndërtimore të dialekteve, me qëllim që të bëhen pasuri e standardit duke ndihmuar mënjanimin e elementeve të huaja; studimi i pasurisë gjuhësore të autorëve të ndaluar ose të mënjanuar në periudhën e diktaturës komuniste për të marrë prej tyre atë pasuri që ata e shfrytëzuan nga thesari popullor për të krijuar veprat e tyre; hartimi i fjalorëve dialektorë, sidomos për të folme ende të pastudiuara; hartimi i një fjalori të tipit thesaurus, ku të përfshihet e gjithë pasuria leksikore e dialekteve të shqipes etj.”. Gjuhëtarja Mimoza Kore, në kumtesën e saj “Në proceset integruese duhet përkujdesje edhe për dialektet e të folmet”, vërejti se në kushtet e reja, ku të gjitha shoqëritë janë të përfshira në vorbullat e globalizmit, gjuhët e popujve të vegjël janë të kërcënuara e aq më tepër dialektet e të folmet. Për këtë arsye, sot po vërehet një prirje e re. Nga njëra anë popujt dhe vendet duan të përfshihen në rrjedhat e globalizmit, të bëhen pjesë e botës së madhe, siç është dhe dëshira e madhe e popullit tonë për t’u bërë pjesë e Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër, secili do të ruajë në vorbullat përfshirëse identitetin, individualitetin, atë çka e bën të ndryshëm nga të tjerët, të dallueshëm. Kjo ka bërë që të vihet re një prirje në dukje kontradiktore: njësimi dhe vlerësimi i barabartë i kulturave të ndryshme brenda së tërës, por edhe rivlerësimi kulturor, veçanërisht i popujve të vegjël, sepse kjo ka të bëjë me konceptin e respektimit të të drejtave të njeriut e më ngushtësisht, ka të bëjë me respektimin e veçorive kulturore të tjetrit. Mjeti kryesor identifikues kulturor është gjuha. Me krijimin dhe njësimin e gjuhës sonë letrare, duket se vëmendja u përqendrua në këto dekadat e fundit në pasurimin dhe kodifikimin e saj. Por çdo gjuhë në botë jeton përmes dialekteve dhe të folmeve, të cilat e pasurojnë, e zhdërvjelltësojnë dhe i japin jetë gjuhës standarde. Ndodh shpesh që kjo e vërtetë harrohet dhe dialektet e të folmet shihen si një shfaqje që i takon së shkuarës. Dialekti apo e folmja ruhet më mirë nga brezi i moshuar. Po kështu, tiparet dialektore ruhen më mirë në persona me arsim të paktë sesa në të shkolluarit. Dallim ekziston edhe për sa i përket gjinisë. Tek e folura e grave ruhen më mirë karakteristikat e një të folmeje. Në shoqëritë ku demokracia është e pazhvilluar, gruaja ka një rol ekonomik të dorës së dytë, kundrejt burrit, i cili e lë atë pa arsim dhe jashtë jetës shoqërore aktive. Kore shtroi në takim pyetjen: Po a duhet të flasin të rinjtë sot në dialekt? Në këtë stad që jemi, gjuha standarde ka arritur të përfaqësojë edhe variantin gjuhësor me prestigj në shoqërinë tonë, prandaj rendet për të përvetësuar mjetin (gjuhën standarde) që të krijon më tepër mundësi dhe sukses në profesion dhe në jetën shoqërore. Nga ana tjetër, ajo theksoi se duhet të zhdukim edhe paragjykimin se është turp të flitet në dialekt, përkundrazi dialektet janë realitete gjuhësore. Ato përbëjnë bazën e gjuhës letrare. Duhet vetëm të dimë, në cilën situatë duhet ta përdorim gjuhën letrare e në cilën dialektin. Ashtu sikur nuk vishemi njësoj për raste të ndryshme. Gjithashtu nuk duhet që standardi të bjerë në nivelin e dialektit, por njësi dhe dukuri dialektore duhet valorizohen (t’u rritet vlera) dhe të hyjnë në standard. Por çfarë ka ndodhur pas viteve ‘90 më dialektet? A ka pasur studime të reja në këtë fushë? Këto 24 vite, prurjet në fushën e dialektologjisë kanë qenë të pakta. Duket se të huajt kanë qenë ata, që nga joshja për shqipen, janë ndalur në këtë strukturë të saj. Por, studiuesit shqiptarë, duhet të kishin bërë më shumë këto vite, pas rënies së sistemit komunist, në kushtet e daljes në dritë të materialeve të reja të panjohura, të një mënyre të re të konceptimit të objektit ose të metodës së parashtrimit të të dhënave, por edhe për shkak të evidentimit të një problematike të re të patrajtuar deri tani. Dialektet janë pjesë e trupit të një gjuhe apo dy udhëtare që ecin në të njëjtën rrugë, pavarësisht vendeve nga të cilat nisen…

 

Arkivi i dialektologjisë

Një material i pasur dialektor, mirë i sistemuar, ruhet në kartotekën e dialektologjisë të Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, po kështu një numër i konsiderueshëm regjistrimesh me magnetofon, përfshirë edhe tërësinë e materialeve të regjistruara për Atlasin Dialektologjik të Gjuhës Shqipe (ADGJSH), ruhen në arkivin e Institutit të Folklorit, mbi 60 skica dhe monografi dialektore janë botuar për shumicën e të folmeve të shqipes. Janë shkruar gjithashtu dhjetëra studime me karakter përgjithësues për dukuri të veçanta dialektore dhe për grupe të folmesh. Janë botuar libra për dialektet dhe historinë e formimit të tyre, për të folmet e gegërishtes veriperëndimore dhe qendrore, janë botuar shtatë variante të tekstit të dialektologjisë shqiptare dhe një tekst për sistemin “Bachelor”, si edhe libri Gjuha shqipe dhe dialektet e saj nga Agnija Desnickaja dhe, mbi të gjitha, është botuar ADGJSH.

 

Një princ, studim për dialektet e shqipes

Ndër botimet më të reja për dialektologjinë është ai i botuar nga Qendra e Studimeve shqiptare në Londër. “Dialektet shqiptare” quhet libri i shkruar, i cili përmban studime filologjike të karakterit të dialektologjisë krahasuese të gjuhës shqipe, të përgatitura nga princi Louis-Lucien Bonaparte dhe të botuara në anglisht, gjatë periudhës 1882-1890 në revistën akademike “Transactions of the Philological Society”, në Londër. Libri përfshin harta të detajuara të zonave të banuara nga arbëreshët në Itali, duke specifikuar se cili dialekt përdoret në zona të caktuara. Nga ky këndvështrim, studimi ka vlera të mëdha demografike dhe etnografike për përqendrimet dhe shtrirjen e arbëreshëve në Itali. Në studimin “Shqiptarët në tokën e Otrantos”’, Bonaparte sjell një material të detajuar me emrat e fshatrave ku shqipja arbëreshe flitej akoma në fundshekullin e 19-s. Veç kësaj, ai jep një pasqyrë përmbledhëse të tingujve të përdorura në dialektin gegë dhe toskë, nëndialektet që rrjedhin prej tyre, duke përfshirë edhe përdorimin e këtyre tingujve në të folmen e Shkodrës, atë greke (moderne), të Kalabrisë dhe të Sicilisë. Kjo tabelë e tingujve të shqipes, sipas autorit, është e para e llojit të saj. Një punë të ngjashme, por jo kaq të detajuar, ka bërë para tij edhe albanologu i famshëm gjerman Hahn, literaturën e të cilit Bonaparte e ka konsultuar, ashtu siç ka konsultuar ndërmjet të tjerash edhe literaturën e Kristoforidhit, si dhe të Dhimitër Kamardës, me të cilin duket se ka qenë i afërt, pasi e ka pasur mysafir të tij në Londër, për disa muaj. Po në këtë studim, Bonaparte jep shembuj të disa fjalëve të izoluara shqipe në dialektet gegë dhe toskë, të shqiptarëve të Greqisë, Kalabrisë, Sicilisë dhe atyre të Shkodrës, si dhe disa fraza të shkurtra, të përdorura në gjuhën e përditshme nga arbëreshët. Kjo pjesë e studimit, edhe pse jo voluminoze, është shumë e rëndësishme për studimin e leksikologjisë së shqipes së fundshekullit të 19. Përdorimi i tingujve të ndryshëm në të njëjtën fjalë, paraqet interes për fjalëformimin e shqipes së vjetër. Edhe pse studimi i përket shekullit të 19, ai është i vlefshëm për të studiuar shqipen e vjetër të mbartur nga arbëreshët në Itali gjatë shpërnguljeve të tyre, kryesisht në Mesjetë nga vitet 1400 e në vazhdim, e të trashëguar brez pas brezi deri tek arbëreshët e fundit të viteve 1800. Studimi i Bonapartes është një vlerë që shtohet në morinë e studimeve që duhet të jenë në këtë fushë.

13 Comments
 1. Bardhyl Qirjkau says

  I nderuari z.Topalli. Uroj se pari qe ta meritoni titullin akademik.Sa mire qe me ne fund u thane dy fjale te mira per dialektologjine, dhe cilen dialektologji, ate qe u perpunua me nje pune te admirueshme pikerisht ne kohen kur standarti mori fuqi absolute. Pra standarti dhe dialektologjia nuk paskan qene ne kundershtim me njeri tjetrin.Me ne fund u permend edhe emri i z.Gjinari si autor i saj por me titullin profesor sepse per akademik nuk u gjet nje hapsire per kete gjigand te dialektologjise. Eshte e lehte te sulmos gjithshka qe eshte bere ne periudhen 45 vjecare te monizmit, dhe te “shkretit” standart ne sulmet kunder tij, ne vend qe shkencerisht t’i tregoheshin te metat mjaftohej te thuhej se u be nje kongres drejtshkrimi nen drejtimin e PPSH. Para disa kohesh u ndodha ne Tirane ne nje aktivitet qe bashkeatdhetaret tane ne Malin e Zi shpalosen botimet ne gjuhen shqipe ne vendin e tyre dhe u mrekullova me gjuhen shqipe qe flisnin ata. Jane me qindramijra bashkeatdhetare qe flasin aq bukur gjuhen shqipe dhe merita per kete i takon standartit.
  Duhet pak kuraje z.Topalli ta pohoni kete vlere te standartit aq me teper qe tashti ju kane dhene titullin akademik.
  Ju faleminderit !

 2. Xhema nga Tirana says

  Një mësues i nderuar i gjuhës Gjermane na tregonte “si rastësisht” ne gjimnazistëve se si : në vitet 30, gjuhëtarët gjermanë të indokrinuar nga nacionalizmi ekstrem, ndërmorën një fushatë spastrimi të gjuhës Gjermane nga fjalët e huaja. Një nga shumë fjalë të huaja që kishin “ngjitur” në gjuhën Gjermane ishte dhe * Die Nase = hunda* që dihesh se ishte me prejardhje sllave. U vendos që të zëvëndësohej por.. në gjermanisht nuk egzistonte kjo fjalë. Kështu që: u vendos që hundës t’i vihej emri (“sigurisht Gjerman”) Herausgezogengeschtuecken = një copë e dalun në fytyrë. Thonë që: ky përcaktim, u shkruejt edhe në fjalorët e kohës por… nuk ngjiti; edhe sot, Gjermanët i thonë hundës : die Nase !!!!!!!

  Morali: Jo gjithmonë duhet të luftohet për pastrimin apo mospasurimin e gjuhës Shqipe me fjalë të huaja.
  Është domosdoshmëri pranimi në shqip i terminologjive dhe fjalëve nga Anglishtja në fushën e kompjuterave; të inxhinjerisë; të mjeksisë; të minierave etj.

  Mundohuni t’i dixhitalizoni materialet studimore të dialekteve (mos i lini që të zvetënohen ato shirita magnetikë) dhe mos humbni kohë me Llogje. Nuk duhet menduar për ndryshim rrënjësor të gjuhës standarte por rishikim me kahje teknicienësh (dhe jo: politike; krahinore apo shfrim hakmarrje historike). Duhet t’a dini Zotërinj se gjuha ndryshon vazhdimisht por ky ndryshim nuk shihet ashtu si nuk shihet edhe lëvizja e akrepave të orës.

 3. doda says

  ky topalli eshte nje medioker i madhe ka alergji nga gjuha standarte …….

 4. emi says

  Zoti Topalli Ju lume Ju jeni nje nder kokat me te medha te shkences Albanalogjike Ju ligjeroni me faktet e se vertetes ,Ju e perfaqesoni denjesisht studimin e kesaj gjuhe ku jeni perkushtuar me mish e shpirt ,,….Edhe njehere ju i duheni,kohes qe e cila u shkaterrua, te rigjenerohet ,, dhe Ju e keni nje mendje brilante ne kete gjuhesim .

 5. Agimi says

  Gjuhe standarte nuk do te thote te eleminosh nga fjalori shume fjale te rendesishme fjale formuse qe ne lashtesi te gegerishtes, qe jane akoma ne perdorim te zakonshem te perditeshem.
  Ju flisni z. Topalli, por kush e ka bere ate fjalor te ceket e te manget te ‘Akadenis shkencave’ dhe te Institutit gjuhes???!!!.
  Shume fjale te vjetra romake dhe ‘greke’ nuk duhet te hiqen, se kuptimi i tyre del vetem me shqipen(=illiren). Kemi hequr gjith fjalet e lashta me mendimin se kjo eshte romake ajo eshte ‘greke’, kur ne fakt ato jane illire, jan fialet tona dhe kuptimi u del vetem me shqipen.
  Kemi hequr nga fjalori shume fjale illire(=shqipe) dhe ne vende te tyre kemi kriju fjale te reja duke cuar dal e nga dale ne shkeputjen e shqipes me gjuhet fqinje, kjo eshte shume e gabuar, aq me teper kur ato fial te lashta ‘greke’ e romake marin kuptim vetem me shqipen. Kemi mbajtur vetem fjalet e perbashketa me turqishten dhe kemi heq fjalet tona te vjetra, duke na nxier sikur s’kemi lidhje me fqinjet????!!!.
  Asnje nga popuit latin edhe grekt nuk e bejne nje gje te ktill duke pasur shume fjale te perbashket midis tyre, ne perse e ‘pastrojm’ vazhdimisht gjuhen nga greqishtja(=illirishtja) e lashte dhe nga romakja???!!!.
  Te huajt shkruajn per ne dhe per dialektet tona, por ‘ne vet’ e kemi fshire veten dhe shqipen, hedhim ne fjalor ato ma pak te rendesishmet dhe lem pa hedhur fialet ma te rendesishme fjalformuse qe ne lashtesi.

 6. Emil Lafe says

  Asgjë të re të rëndësishme nuk kam gjetur në njoftimet rreth veprimtarive të zhvilluara me rastin e nismës së Ministrisë së Kulturës për mbrojtjen e dialekteve. Lihet të
  kuptohet sikur dialektet i ka kërcënuar sistemi komunist i dikurshëm dhe tani në
  demokraci ato kanë fituar të drejtat e tyre të mohuara. Nuk është kështu aspak.
  Askush nuk e ka penguar shpatarakun, çermenikasin, mirditasin, tropojanin,
  zadrimorin, skraparlliun, labin, çamin, myzeqarin, kolonjarin e të tjerë që të
  flasin dialektin e vet amtar. Dhe kjo as që mund të mendohet! Në asnjë regjim. Pikërisht për këtë arsye dialektologët e Institutit të Gjuhësisë dhe studiues të tjerë të
  dialekteve i kanë gjetur dialektet të gjalla e mjaft të pastra dhe i kanë
  regjistruar e incizuar duke krijuar një kartotekë të pasur të dialektologjisë
  bashkë me dhjetëra bashkëpunëtorë të zellshëm e të kujdesshëm nga të gjitha
  rrethet. Shteti ka shpenzuar shuma të konsiderueshme për këto veprimtari. Me shumë
  të drejtë në një koment më sipër shprehet shqetësimi se a do të digjitalizohen
  ata shirita magnetofoni në mënyrë që të mos dëmtohen. Kjo është mbrojtja e vlerave
  dialektore. Në revistën “Studime filologjike” të Institutit janë botuar me dhjetëra studime dialektore, po ashtu fjalë të pambledhura e të rralla nga goja e popullit. Janë botuar edhe shtatë vëllime të serisë “Dialektologjia shqiptare”. Instituti i Gjuhësisë ka organizuar dikur aksionin kombëtar të mbledhjes së fjalëve e të shprehjeve popullore; një pyetësor i posaçëm u përgatit edhe për sintaksën. Dhjetëra sesione shkencore e konferenca janë mbajtur për këtë. Kjo punë e madhe e Institutit ka ndikuar që dialektologjia të bëhet një nga degët më të suksesshme të gjuhësisë shqiptare edhe në Kosovë e Maqedoni. Le të pyesin gazetarët sot në Qendrën e Studimeve Albanologjike sa dialektologë ka? A mos vallë kjo zhurmë për mbrojtjen e dialekteve bëhet për të mbuluar asgjësimin e dialektologjisë në atë institucion?

  Në Institutin e Gjuhësisë ka pasur një sektor të posaçëm për kulturën e gjuhës që
  ka punuar për mbrojtjen e veçantisë kombëtare të gjuhës, për mbrojtjen dhe përhapjen e fjalës shqipe, për mënjanimin e ndërtimeve
  (jo konstrukteve) sintaksore në kundërshtim me natyrën e shqipes. Gjithë puna e
  Institutit ka synuar për ta bërë gjuhën shqipe një gjuhë të pasur e të
  zhvilluar që të përmbushë kërkesat e jetës moderne. Fjala popullore ka qenë një
  burim i rëndësishëm për ndërtimin e terminologjive të ndryshme
  tekniko-shkencore. Askush nuk ka vënë kufizime krahinore kur fjala gjykohej si
  e përshtatshme nga kuptimi, burimi e forma gramatikore. Opinioni publik, veçanërisht
  të rinjtë, duhet t’i dinë këto dhe të mos kujtojnë se kjo punë po nis me një
  sistem të ri e dokrra të tilla. Unë shikoj këtu një dëshirë për protagonizëm
  dhe për përfitime pekuniare (a mund të thotë kush se sa është fondi i caktuar për
  “mbrojtjen e dialekteve” dhe si po shpenzohet e si do të shpenzohet?).

  Disa persona
  edhe me tituj të lartë akademikë, po uzurpojnë punët dhe meritat e të tjerëve.
  Kjo nuk është as fisnike, as akademike, as intelektuale, as shqiptare! Është
  revoltuese. Administrata e shtetit nuk duhet të bjerë pre e ambicieve të tilla!

  Emil Lafe

 7. Margarit Nilo says

  Per z. Emil Lafe.
  Flet se askush nuk i ka mohuar te drejten askujt qe te flas ne dialektin e tij.
  1-Perse nuk jan pasqyruar ne fjalore gjith fialet sinonime dialektore, tjeter c’perdor populli, po s’u pasquruan ne fialor ato nje dite do te humbasin.
  2- perse eshte eleminuar dialekti i shqiptarve te veriut qe eshte dialekti i shumices popullates dhe jo vetem kaq por jan eleminuar fjalet kyce qe jane fialformuse qe ne lashtesin illire.
  3- perse ne fialorin e bere nga instituti gjuhes dhe nga ‘Akademia jon’ nuk jane futur shume fiale te shqipes qe jane nga fialet kyce, por ne vend te tyre jan futur vetem disa fiale te perbashketa me turqishten.
  4-perse eshte ekur rasa thirrore e emrave, karakteristike vetem e shqipes dhe e grekeve te lashte.

 8. illi says

  Ky “margariti” eshte iliro-dardan me shkolle fillore me duket

 9. Margarit Nilo says

  Z.’ILLI’.
  Perse tregohesh kaq i ‘zgjuar’. Une nuk ofendoj por debatoj. Ne se je i zoti per debat futu.

 10. Margariti says

  gjet e Naimit(riprodhuar nga F. Konica).

  Bota që kur është zënë,

  Shqipëria ghall ka qenë!

  Pellazg u thoshin më parë,

  Më së fundi Shqipëtarë.

  Ghuh’ që flisjin Perënditë,

  Atë flisjin Pellazgitë;

  Atë kanë Shqipëtarët,

  Si q’e kishin dhe të parët.

  Gërqishten ajo e polli,

  Latinishtja andej doli,

  Bijtë tanë jan Elinët

  Sikundër edhe Latinët,

  Edhe ghithë Europianët,

  Që dual nga Romanët.

  Neve jemi më të parë

  Në Europë nga çdo farë.

  (Detroit, Shtator 1995).

  U çudita, ne Nentor te 2012 bem ni vizit ne muzeumin ton arkeologjik ne Tirane(te universiteti, pran QSU, te sheshi Nen Tereza) bashke me disa studius amator te Allbanologjis. Spikeria na çoi te ni harte e lashtesise dhe ne harte qe Illiria(Lezha e Shkodra) ???!!!.

  Kam pare harte te Illiris edhe ne Greqi(jugosllavia dhe ni pies e veriut shqiptar), por harte te Illirise (te ber nga vet shqiptaret) vetem me Lezhen e Shkodren, une vetem ne muzeumin arkeologjik te Shqiperis kam par ???!!!; -kush i ben kto harta dhe i ve pa asni frik ne mes te muzeumit ton kombetar ???!!!. Nuk e kuptoi se i kuit esht ky shtet dhe nga kush komandoet ky shtet???!!!. Ja bera kte vreitie spikeres, ‘ohu, paske shum llafe ti’, -me tha…???!!!, etj, etj qe tregoin se instiucionet dreituse te Akademis, gjues, arkeologjis dhe i gjith shteti shqiptar nuk komandoet nga shqiptaret por nga agjenturat fqinje.

  Ne harten e muzeumit ton kombetar, Epiri qe nga Preveza deri ne Durres(por ka ken grek na tha spikeria); -Makedonia nga bregdeti i Lezhes deri siper Durrsit dhe perfundonte ne Turqi; -i bei perseri ni pyetie: ‘sipas mendimit tuai shkencor, ç’popull ka pas Epiri dhe Makedonia’, -‘ohu’ me tha ‘mos pyet per kto, se jan probleme te nxeta, ne kemi pranuar qe Makedonia esht greke’ -me tha; -‘dhe Makedonia vinte deri ne bregdetin ton, midis Durrsit e Lezhes’ -i thash; -‘ohu’ me tha perseri.

  Me tei spikeria na tregoi ca zbulime arkeologjike ne Apollonin e lashte dhe tha gjith qef se ato qene ndertime ‘elline = greke’, ‘mir i thash, por ç’popull qen kta ellinet sipas mendimit tuai shkencor ? ‘, -‘ohu’ me tha ‘popui te ardhur nga deti thon’; -i thashe: dy istorianet e lashte greke Irodoti e Thukidhidhi thon se ‘ellinet = illinet, illiret’ qen ni bashkim i dy fiseve ‘Ioneve, qe ishin

  ne jug’ dhe ‘Doreve = gigenia’, qe zbriten nga veriu i Ionise ne 1200 – 900 para Krishtit, dhe se e gjith greqishtia e lashte zbertheet vetem me shqipen’, -‘ohu’ me tha perseri.

  Degjova ne ni debat televiziv, se kur vinin te huai per te vizituar

  Apollonin edhe qendra te tiera arkeologjike, spikeri qe u fliste turisteve ishte grek, shoqerusi shqiptar kishte urdher nga ‘tanet’ qe te largoei qe aty kur flisnin e spiegonin spikerat e ardhur nga greqia(te cilet u spiegonin turisteve se ato qen toka greke e serbe) ???!!!, -vetem ni budalla nuk do kuptonte se kush po na qeverris.

  Shqiptaret qe te dalin nga ky llum duhet pa tieter te marin ne dore fatet e vendit te vete dhe te zgjedhin nje qeverri shqiptare ne krye te vendit, te ven njeres te rinje patriot e me dije ne krye te institucioneve te vendit.

  Qeveritaret tan te gjithve u leshoin nga ni kock ne dem te Shqiperis, vetem e vetem te mbain pushtetin me çdo kusht.

  Disa pseudo gjutar me thone se, kio nuk eshte pun serioze, mos i nxir kto gjera se do te qeshi bota, duet te gjesh gjera serioze qe te dalesh para botes. Por nuk thon se kusht eshte ajo puna me serioze qe ata njofin ne kte fushe dhe se ku bazoet ajo pune. Po ja, (thon) ne s’jemi Illir, nuk ka dokumenta per kte, per ne thon jemi te ardhur nga Kaspiku, etj, etj; -kta jan pseudo gjutaret tane.

  Puna ime eshte shume serioze, i vetmi dokument i sigurt qe na transmetoet nga lashtesia dhe qe fakton se kush emi ne fakt, eshte vetem gjua(glua). Mos doni zotrinj te gjeim ndoni shtam(kotruve) apo ndoni kpuc illire dhe pastai te themi: poo, kio eshte pune serioze, tani emi ne rregull. Si kto (j)an gjetur plot, por asni prei tyre nuk thot se i kan ber te paret tane, duke thene se Allbanet (j)an te ardhur nga Kaspiku etj, etj. E vetmia gje serioze dhe shkencore eshte gjua zotrinj, dhe ju kte e dini shum mirë, por nuk u pelqen, dhe kio eshte tieter gje….?!.

  Une e konsideroi shume te gabume edhe pastrimin nga gjua shqipe qe bein gjutaret ‘tane’, te gjitha fialeve te ngjashme me greket e romaket, me preteksin se: ‘x’ fiale e perdor greku, ‘y’ fiale e perdor italiani dhe ne do krioim fialet tona te rea, duke ek keshtu nga fialori i shqipes gjith fialet e ngjashme me fqinet e ni trungu dhe duke i zvendesu kto me fiale te saiume nga vete gjutaret ‘tane’ (gje qe asni nga popuit latin nuk e ka ber, dhe as greku kundreit italishtes nuk ka be asni ndryshim, perkundrazi kan futur shume fial romake); -ato fiale te ekura nga fialori i shqipes, aq sa (j)ane greke e romake, aq (j)ane edhe te shqipes se emi i niti trung dhe per me teper zberthimi i gju’es se greq. se lashte dhe i gjues romake(latine) baet vetem me shqipen, ku si baze (j)an dy foliet shqipe ‘i = hy’ dhe ‘ri = ry’ te ndertume kto me gjith lloiet e zanoreve; -se greket e lashte te vertete (j)an dy fiset illire: Doret(= gigenia, -nga shkumbini e larte) dhe Ionet ne jug, qe u bashkun se bashku ne 1200 – 900 para Krishtit per arsye te zbritieve te mdha Dorike dreit jugut, bile emni ‘ellin, illin = illir’ qe

  bashkoi gjith ‘greqin’ u dha nga fisi i Doreve te Lakonis te zbritur ne Pelopones(e then kio nga dy istorianet e lashtesis greke Irodoti e Thukidhidhi qe kan ietu ne shek. e 5 para krishtit; -shi istorin e lashte greke te vitit te pare Likio (f. 77-78; -botim i 2007 – 2008); Kio shkeputie e lidhieve gjuesore me fqinet(duke ek fialet e perbashketa me fqinet e duke kriu fial te rea ne vend te tyre), duke ek nga fialori edhe fialet kryesore fiale formuse, duke shkatrru me germa te teperta e germa te ndryshume ‘h, j, ë, nj, gj, etj’ piesen tieter te fialeve te mbetur ne fialor, ka ber qe te shkeputim ne ni far mase lidhiet e lashta me fqinet, duke shku dreit ni gjue kreit te veçante, per te na nxier se emi te ardhur ktu dhe jo vendas, kur e verteta eshte kreit ndryshe. Mua me ngelet tu them shqipetareve te thieshte se: ‘ne kte sektor nuk komandoin shqiptaret’, -pra: ‘gjuen shqipe ne Shqiperi nuk e komandoin gjutaret shqipetare’; -ni pies nga gjutaret i kan be kto veprime nga mos dia e tyre, duke mos dit se ku duan te dalin marifetçit qe i dreitoine kto pune. Une (j)am i mendimit se kta sektor me rendesi per identitetin ton kombtar duet te meren ne dor nga shqiptar te rinj(te ditur e patiot), duke ç’rrenjos prei atie agjenturen e huai qe kerkon te shperfytyroi çdo gje shqiptare.

  Zgjedhimi i folies ‘i = hy’, dhe ‘ri = ry’.

  Me poshte do (j)apim zgjedhimin e folies ‘hy = i’ sipas menires se dhene sote dhe menires si ka ken ne greq. e lashte(ne Illini = illiri), folie e cila ka qen baze ne ndertimin e fialeve te greq. se lashte dhe te gjith Europes (bashk me folien ‘ry = ri’), folie qe ekzistoin vetem ne shkip dhe ne asni gjue tieter te Europes, por te deformu’ ne ‘hyj’ dhe ‘ryj’.

  Gjat zgjedhimit do shikoni deformimin qe i eshte be ksai folie nga futia e sundimit turk dhe nga alfabeti i ri i shkipes me 36 germa(12 germa shtese kundreit greq. se lashte) qe u vendos ne kongresin e Manastirit(ne Makedoni) ne 1908, alfabet qe u vendos duke u bazu ne gjuen e transformu’ te popullit dhe per te pas mundesin e ni shpreie te shumaneshme. Kto deformime jan vazhdu akoma me tei pas çlirimit te vendit.

  Gjutaret, nuk jan qe te ven sipas deformimeve qe jan bere nga populli me kalimin e ni periudhe qindra e mi’ra vieçare, por per ti korigju’ ato gabime, prandai quen edhe ‘gjutar’. Eshte si ajo ushtri’a qe shkon ku te doi e nga te doi dhe komandanti vete pas turmes, ne vend qe ai te udheheq(prij) turmen. Kio nuk quet ushtri, nuk quet rregull, dhe kio ushtri asnihere nuk e fiton luften.

  Kio u be pa pat ni studim te sakte mbi greqishten e lashte dhe lidhiet e sai me shkipen, gje qe ka siell deformime te shume fialve nga orgjinali i tire ne greq. e lashte(ne ‘illini=illiri’), deformime qe u zgjerun akoma me shume nga perpunimi i gjues dhe i gramatikes se gjues shqipe ne vitet e socializmit, ku u shtun kot ne fund te folieve mbaresat ‘-ar’ sikurse ‘mun(d) – u’ – ar = mund – hy – hyr’; -u zvendesu’ zanoria ‘i’ me bashketinglloren ‘j’; -u fut ‘h’ vend e pa vend, ashtu siç u futen germa shtes edhe ne shume fiale te tiera duke i deviu’ ato nga orgjinali, e shume e shume ndrishime te tiera, si dhe futia e dy zanoreve shtese ‘y; ë’ qe nuk kan ken me pare.

  Hekia ne shume raste e ‘i’ dhe zvendesimi me bashketinglloren ‘j’, si dhe zvendesimi ne shume raste i ‘a,e’ me ‘ë’ kan çu ne ni far mase ne humien e muzikalitetit te gjues, se diet qe muzikaliteti i gjues varet nga zanoret.

  Ni nga gabimet me te mdha ishte (h)ekia e dialektit te gegerishtes, duke zhduk nga fialori (bashk me zhdukien e sai) edhe shume fiale te rendesishme fialformuse te greq. se lashte(illine=illire) qe aktualisht jane ne perdorim ne gjithe trevat shqip folese. Mir paskaioria, po fialet pse (j)an zhduk nga fialori, aq me teper qe ato jan ne perdorim te perditshem.

  Rol ndimes me shume rendesi ne formimin e fialeve te greq. se lashte los folia ‘jam’, ne formen ‘esht’, sikurse (j)an: ‘i, a, e, o; as, is, es, os; aste, iste, este, oste; ad, ed; at, et = a, e; ash, esh, ish; ashte, eshte, ishte, -qe (j)ane format e sotme te perdorimit; a, ash, ashte – tradit e veriut; o, osh, osht – tradit e shqip. se mesme; e, esh, eshte; i, ish, ishte – tradit e shqip. jugut(laberise), etj. Folie qe rrieth perseri nga foliet baze ‘a, o, i, e,u = hy’.

  Po keshtu, rol ne ndertimin e fialve te greqishtes se lashte marin dhe nyet shqipe ‘k,g = q,që’ dhe ‘t’, te cilat nuk ekzistoin ne greqishten e sotme(ne greqishten e sotme ekzistoin nyjet(niet) ne format ‘pu’ dhe ‘na’ qe nuk jan ne ndertimin e fialve te greq. se lashte).

  Fialori i sotem i shqipes u hartu’ nen dreitimin e prof. Androkli Kostallari dhe i ripunu’ e redaktu’ nga redaktoret kriesore, prof. as. dr. Jani Thomai e prof. as. dr. Miço Samara’s e te tiere, qe jan si ndimes te tire.

  Zoti Androkli Kostallari eshte dhe perpunusi teresore dhe redaktusi perfundimtare i gjithe fialorit(sipas parathenies se vet fialorit).

  Me vien keq por, asni nga kta mbiemra nuk me duket shqiptar(as Androkli’, e as Samara’s), pavarsisht nga respekti qe kam per ngritien e zotesin e tyre profesionale.

  Kte e them se fialori i shqipes se sotme eshte i shkru’ me shume gabime, gjithashtu (j)an lene (j)ashte fialorit-fialet kriesore fialformuse ne greq. e lashte qe i perkasin shqipes se veriut qe jan aktualisht ne perdorim ne gjith Shqiperine. Si mund te (h)iken nga fialori fial aq te rendesishme duke qene aktualisht ne perdorim?!

  Ne fialorin e sotem te shqipes sho se eshte zhduk edhe folia baze e kri’imit te fialve te greq. se lashte dhe qe aktualisht eshte ne perdorim te perditshem ne gjithe Shqiperine, folia ‘ryj(ry) = ri’ ‘ qe eshte simotra e folies tieter ‘hyj(hy) = i’ ‘.

  Eshte zvendesu’ gabimisht ‘i’ me ‘j’; -jan ber kot dublime mbaresash: ‘munduar = mund – u(hy) – ar(hyr)’. Ne shumicen e fialve jan fut germa

  shtese vend e pa vend(sidomos: h, y, ë, j, b etj), te cilat dalloen gjat zberthimit te fialeve.

  Eshte ek rasa thirrore e folieve, karakteristike vetem e shqiptareve dhe e grekeve te lashte(illinve=illirve), dhe shume devii’me te tiera si:

  ‘Europe(e-ur – ope = e(eshte) – hyr – ope(pamia) = perendimi, e kunderta e lindies (Asia dhe Orient)’, ndryshe nga gjithe Europa, ne e shkruime ‘Evrope’ ???.

  ‘Ni’ = in(hyn) = hyria, fillimi, nisia; -ne e shkruim gabim ‘nji, një’, prandai them se ‘j’ duet zhduk nga fialori i shqipes ne gjithe rastet ku gabimisht ka zvendesu ‘i’, ose te thuet qe eshte ‘i’ e formes se shkurter, por jo te traitoet si si bashketingellore; -etj(eti) gabime.

  I kam diskutu kto probleme me gjithe institucionet e larta te gjues shqipe deri ne akademi, te cilve ua kam dhen librin zyrtarisht qe ne mars 2012, them zyrtarisht se si problem e kan mar vesh qe me pare, qe kur e dorzova per botim (fillim te Tetorit 2011) qe shtypshkroia e mbaiti 6 mui dhe nuk ma botonte. Me thon se e kam gabim, jam marr kot me kte pune, kam harxhu ko’en kote, se s’me perket mua te merem me te, duke mu shpre me shume mllef, duke fillu nga Myzafer Korkuta i Akademise e me radhe(mire thot qe s’eshte dega ime, se une kam mbaru per elektronike shkollen ushtarake dhe me pas ika 20 viet refugjat ne greqi), po atere, te meren ata e ti zgjidhin problemet e gjues shqipe, perse gjys shekulli ne vend qe ti korigjonin gabimet, ben te kunderten, i thellun gabimet. Jo vetem kaq, por e kan thellu gabimin duke zhduk nga fialori i shqipes fialet kryesore fialformuse qe ne greqishten e lashte, kur ato fiale (j)ane akoma ne perdorim te perditshem ne gjuhen e folme ne gjithe trevat shqiptare?!

  E ke gabim me thon, ato fiale s’kan ç’duen, jan te teperta, (j)ane krainore. Shume e çudiçme, ato fiale jo vetem s’iane krainore, por (j)ane kryesore dhe fialeformuse qe ne greqishten e lashte dhe jane aktualisht ne perdorim te zakonshem ne gjithe trevat shqipfolese.

  Sipas tyre du’et edhe te shkoim me menimin qe gjithe fialet sinonime te zhduken, duke len vetem nga ni fial dhe te tierat qe jane te ngjashme te zhduken; -siç kan be me zhdukien e folies baze ‘ry = ri’; -nuk ka ç’duet thon se eshte folia ‘hy = i’ ?!.

  Me duket sikur jan be te gjitha punet, per ta varferu e deformu sa me shume shqipen, e per ta largu sa me shume nga greqishtia e lashte dhe per te mbulu te verteten.

  Po (j)apim me poshte zgjedhimin e folies ‘ryj(ry) = ri’ ‘ ne format si do zgjedhoei sot, ne menirat baze (Defto’re, Lidho’re e Urdhero’re) siç kemi dhene me larte folien ‘hyj’, dhe ne format si e kam gjet une ne ndertimin e fialeve te greq. se lashte. Kte folie e kan ek fare glutaret tan nga fialori, kur ate e perdor akoma i gjith populli shqiptar???!!!.

  Folia ‘i = hy’ ‘(qe ka ken folia baze ne kriimin e glues qe ne lashtesin illire).

  (shikoni dhe deformimet e bera ndai folies ‘i = hy; hyj’ me shkrimin e ri te shkipes; -Çamet edhe sote perdorin ‘i = hy’; dhe ‘ri = ry’).

  Menira: Defto’re

  Koha E tashme E pa kry’er E kry’ e thieshte

  si qe ne si qe ne si qe ne

  sot – lashtesi sot – lashtesi sot – lashtesi

  hyj -i’ hyja -i’-a hyra -ir-a

  hyn -in hyje -i’-e hyre -ir-e

  hyn -in hynte -in-te hyri -ir-i

  hyjmë -im hynim -i’n-im hymë -i’-m

  hyni -i’ni hynit -i’n-it hytë -i’-t

  hyjnë -i’n hynin -i’n-in hynë -in

  Menirat: Lidho’re(koha e tashme): Urdhero’re(e tashme)

  të hyj -t-i’ hy -i

  të hysh -t-is(hysh) hyr -ir

  të hyjë -t-i’

  të hyjmë -t-i’-m

  të hyni -t-i’ni hyni -i’ni

  të hyjnë -t-in

  Siç e shikoni format baze (j)ane ato te nenvizuarat: i’, in, ini, ir, ish(hysh), por kto kan ken te ndertu’ me te gjitha zanoret(i, a, e, o, u), sikurse: (a’, an, ar, ash) etj.

  Format e nenvizu’me (j)an ato qe une i gjei edhe ne ndertimin e fialve te greq. se lashte(ne illini=illiri), me ni fial e gjei ne gjith format e me siperme, por kio folie eshte e shqipes dhe jo e greqishtes.

  Me larte nuk eshte dhene forma ‘paskaiore’ e gegerishtes(e cila ne gjithe menirat dhe kohet eshte ‘me – i(hy) = be – i(hy)’).

  Folie tieter qe esht fial formuse qe ne lashtesi, esht folia e shkipes ‘ri = ry’; -por kte folie te shqipes e sho se esht zhdukur nga fialori i sotem i shkipes???!!!; -kio folie ‘ri = ry’ esht ni nga foliet baze te kri’imit te fialve te greq. se lashte dhe qe aktualisht esht ne perdorim te perditshem ne gjithe Shqiperine, dhe esht simotra e folies tieter ‘hy; hyj = i’ ‘; -perse esht zhdukur nga fialori qe kan ber gjutaret dhe ‘akademiket tan’, kur ajo esht ne perdorim te perditshem dhe ne ni menyr krei normale ???!!!. ‘OOO po s’esht nevoia’ me than te instituti i gjuhes dhe gjutaret tan te fakultetit e te Akademis(S. Mansaku dhe R. Memushaj), ‘deri sa esht folia hyi, skemi pse ta vem edhe ryi’, -me than. Shume e çudiçme kur i degjon kto fial nga profesoret dhe nga ‘Akademiket tan’???!!!. Sipas tyre ne duhet ti zhdukim gjith fialet sinonime dhe te lem vetem nga ni fial per çdo emertim ???!!!.

  Po (j)apim me poshte zgjedhimin e folies ‘ry = ri’ ‘ ne format si do zgjedhoei sot, ne menirat baze (Defto’re, Lidho’re e Urdhero’re) siç kemi dhene me larte folien ‘hyj’, dhe ne format si e kam gjet une ne ndertimin e fialeve te greq. se lashte. Kte folie e kan ek fare glutaret tan nga fialori, kur ate e perdor akoma i gjith populli shqiptar???!!!.

  Folia: Ri(ry)

  Menira: Defto’re

  Koha: E tashme E pa kry’ E kry e thieshte

  sot -si qe ne sot -si qe ne sot -si qe ne

  lashtesi lashtesi ne lashte

  ryj -ri ryja -ri-a ryra -rir-a

  ryn -rin ryje -ri-e ryre -rir-e

  ryn -rin rynte -rin-te ryri -rir-i

  ryjmë -ri-m rynim -rin-im rymë -ri-m

  ryni -ri’ni rynit -rin-it rytë -ri-t

  ryjnë -ri’ne rynin -rin-in rynë -rin

  Shikoni dhe deformimet e bera nga gjutaret tane.

  Menirat: Lidho’re(koha e tashme); Urdhero’re(k.e tashme)

  sot -ne lashtesi sot -ne lashtesi

  të ryj -t-ri ryr -rir

  të rysh -t-ris(rysh) ry -ri

  të ryj -t-ri

  të ryjmë -t-ri-me

  të ryni -t-rini ryni -ri’ni

  të ryjnë -t-rine

  Format qe kio folie gjendet ne ndertimin e fialeve te greq. se lashte, eshte e nit me format e menirave defto’re, lidhore dhe urdhero’re qe une kam nenvizu’ me siper(ri, rin, rini, rine, rir, rish) te ndertu’ kto me gjithe zanoret sikurse: ‘ra, ran, rani, rane, rar, rash(rysh)’ etj, dhe (j)an forma te ngjashme me ato te folies simoter ‘hy = i’, dmth se gjendet ne gjithe format e me siperme. Kio folie se bashku me ‘hyi; hy = i’ jan te gjues shqipe dhe (j)an foliet kyçe ne ndertimin e fialorit gjusor europian, se greket e lashte jan dy fiset Illire (Ionet e jugut qe u perzien ne 1200-900 me Doret(gegnia) e veriut). Kte e verteon edhe zberthimi i gjues se lashte Elline(= illine = illire) qe zbertheet vetem me shqipen dhe aspak me greqishten e sotme. Kte e thon dy istorianet e lashte grek Irodoti e Thukidhidhi, faqe 77-78 e historis se lasht greke qe beet ne shkollat e mesme greke(ne Likio), botim i 2007-2008, ku dhe emri ’ellin, illin’ u dha nga fisi i Dorve(= gegenia) te zbritur ne Pelopones.

  Greket e lashte(= Illinet = Illiret) kishin dy fise te mdha(Doret=gigenia, dhe Ionet e jugut te Illirise), dhe i vetmi popull qe i ka edhe sot kta dy fise te mdha jan shqiptaret.

  Pra nuk ekziston ‘Greqi’ por ‘Illiri = Illini’.

 11. Margariti says

  e dhe ne glun e lasht romake ‘die = dit; drite’).

  etj, etj, gjith greqishtia e lasht esht bashkim i fialve te thieshta illire ku u shtun dhe disa mbaresa, fenomen qe ndodhi kur u shkru glua e plot per her te pare, rreth 800 viet para Krishtit.

  Ne lashtesi nuk kish shum rendesi zanoria, se pak a shum ato epnin te nitat kuptime, gje qe mund ta shikoim edhe te fiala ‘ip = hip’ e cila qe ’emer’ dhe ‘folie’. Ku ‘ap = ip = ep = op = up = hip(folie)/ lart, mbi; teper, shume(emer)’; -ose ‘il, ill = yll’ e gjen ne forma te ndryshme ne fialorin romak ‘il, ill; al, all; el, ell; ol, oll = yll’; -apo ‘kre = kri, kry, kre, kra; kro, kar(car)’. Pra pavarsisht se qen me zanore te ndryshme, ato kishin te nitin kuptim, duke vertetu ate qe kemi thene, se zanoret te gjitha ishin me kuptim te nit, dhe se kuptimet baze te tyre ishin 3: (i = hy/ish, eshte; po/ jo), kto qen tre kuptimet baze per ç’do zanore me te cilat kan komuniku gjallesat qe ne gjenez(ne lindie, ne krii’m). Komunikimin nepermiet tinguive zanor e perdorin sot gjith kafshet ne det, tok dhe air. Se zanoret (j)an ato qe kan mundesin e depertimit dhe te komunikimit ne largesi; -vet fiala ‘zanore = zan – or(hyr) – e = hyn, perçon zen ne largesi’.

  Menyra e shprehies se tre kuptimeve baze (qe thame) me an te zanoreve, ka qen e dallushme nga menyra e thenies se tyre(e shpeit, e prer; e qet; e nervozuar, e gezuar, etj). Por me von, me rritien e nevoies per te rrit gamen e fialve, u be dal e ngadal dhe futia e bashketinglloreve duke i kombinu me zanoret. Sa me shum rritei nevoia per fial te reia, aq me shum shtoeshin bashketinglloret dhe kombinimi i tyre me zanoret.

  Gjithë bashketinglloret jan si nye(nyje) dhe marin kuptim kur I zvendeson me ‘k = q = që, dhe kur jan ne rrokie me ni zanore shprenin forma te ndryshme te folieve ‘in, ir; ri, rin’, pavaresisht se mund te qe ‘il, im, ig, ik, etj’, ato perseri kishin kuptimin e folieve qe thame. Kto folie u ndertun me te gjitha zanoret dhe bashketinglloret per te rrit diferencen midis fialeve, qe fialet te baen te dallushme nga nira-tietra.

  Vazhdoim me disa kuptime fialesh te greq. lashte etj, qe zbertheen vetem me shqipen.

  Glosa(greqisht, -shqip ‘glua’) – [g – los – a = q – los – a = qe los, qe lun, qe levis; -me greq. e sotme do qe: ‘pu – kunai – ine’, perputhia esht vetem me shqipen];

  glua(gjuha, -ne shqipen e sotme, rilindasit tan e shkrunin ‘glua’) = [g – lu – a = q – lu(lun) – a; -pra tregon vetin e glus, qe lun, los, levis].

  lingua(ne italisht) = [lin – gu – a = lun – qe – a].

  linguish(ne anglisht) = [lin – gu – ish = lun – q – ish = lun, levis] = glua(= gjuha, -me deformimin qe i kan fut glutaret ‘tan’).

  Shenim: Shume fiale ‘greke’ jan ne fialorin e greqishtes se lashte, por fialet e permendura ne terminologjin botrore jan krijuar kryesisht me fialet e thieshta te fisit dorik(gigeni) te veriut te illiris, jo me fialet e thieshta te fisit jugor(Ion).

  Venecia(=veneti) = [ne lashtesin greke quei ‘uenet = ui – en(hyn) – et = ui – hyn – esht = vend i hy ne ui, vend me shume lageshti’; -qe tregon se Venecia e lasht ka ken Illire; -shiko fialorin romak te grekut Stef. Kumanudhi, ribotim i 2005; -por romaket kan kthy shume raste nga ‘u’ greke ne ‘v’, si kemi kthyer ne gabimisht ‘Europe’ ne ‘Evrope’] = kraina dhe qyteti i Venecias(qe dikur ka ken e gjitha nen ui per shkak te derdhieve te vazhdushme te lumit Po dhe te vershimeve te vazhdushme qe baeshin nga alpet e Italis se veriut, se kraina e Venetit(Uenetit) nuk eshte ajo qe ka ken ne lashtesi, sot eshte e sigurume me miete te shumta bonifikuse qe e mbroin nga permbytiet; -besoi ne ate zon dhe ne gryk derdhien e lumit Po duet te ket qymyr apo naft per shkak te prurieve te shumta te trungjeve nga alpet e Italise).

  Romaket jan te fisit verior te Dorve(gigenia). Illiret qen futur edhe me pare ne gadishullin italik, si nga veriu i Italis edhe nga jugu(nepermiet detit), por ishte futia e dyte masive e fisit te Dorve nga ana veriore e Italis, aio qe krioi shtetin e fuqishem romak. Po te shikosh fialorin romak, ne te do vresh shume fiale shqipe(qe nuk i ka as vet italishtia e sotme, kurse ne shqip jan), dhe glua romake zbertheet e gjitha me shkipen, po keshtu mbaresat e fialve te glus lasht romake perputhen ma shum me shkipen se sa me vet italishten e sotme.

  Hapiet illire dreit Europes jan ba edhe ma pare. Pa tieter ka pas disa her apie te tiera illire ne Europe qe nuk epen ne istorin e sotme, apia e pare qe gnifet(njifet) ne istori qe ajo e greqis se lashte(me 2 fiset illire ‘Doret dhe Ionet’), apia e dyte qe njifet ne istori qe aio e Alexandrit te Madh, apia e tret illire qe njifet ne istori qe ajo e romakve, por ka patur dhe apie te tiera illire ma pare qe nuk njifen ne istorin e sotme(me gjith ate hapia e pare e dy fiseve illire, e Dorve dhe e Ioneve, qe si hapie ne kuptimin e vertete te fiales, se qe hapie jo vetem ushtarake por edhe hapie me vend banime te shperngulur nga illiria per ne shume dreitime te Europes, Afrikes Veriut dhe Lindies se Mesme). Gjithe Europa eshte e trungut illir te Ballkanit, por ka edhe futie te Ebreve qe ne koen e Greqis se lashte nga brigjet e Lindies se Mesme dhe nga Afrika Veriore, ne ate koe queshin fenikas dhe tradita e fenikasve qe ne lashtesi ka ken qe mereshin me tregeti(sipas istoris se lasht greke). Me vone vendet e fenikasve ne brigjet e Lindies se Mesme dhe te Avrikes Veriore u kapen nga illiret e ballkanit dhe me von nga illiret me qender ne Rome.

  Edhe fiala ‘Itali’ = vital – i(ish) = vital, jetsor, i gjall, i shkathet – ish; -por ajo nuk esht ‘Vitali’ por ‘Itali’; -pra esht shqip ‘Ita – l – i(hy) = ita(ieta) – l – hy’; -ose ‘ita(ieta) – al(=an=hyn) – ish = iet – hyn – ish = hyn iet, ben iet; i gjall; ietsor; dinamik’; -ose nga: ‘it – ali(ylli) = isht – ylli = esht ylli, esht i pari i te gjithve; -ose: esht ali(=illir)’,-(auto); -kuptimi i pare eshte mar nga fialori romak dhe nxierin kuptimin shqip te fiales ‘Itali’.

  Kraina e Latios(nga ku doli dhe glua Latine) ishte kraina me qytete te ndertume ne lartesi te maleve Albane rreth Romes se lashte, qytete te ndertume ne lartesi te ktyre maleve Alban per te qen te sigurt e te mbroitur ushtarakisht; -ku ‘Latin’ ka te nitin kuptim me ‘Epir’: lat – in(hyn) = larte – hyn = ishin banoret e qyteteve ne lartesit e maleve Albane rreth Romes se lashte); -glua Latine ishte glua e ktyre Albanve qe jetonin ne qytetet romake qe ishin te mbroitur ne lartesi te maleve Albane rreth Romes se lashte(shif fialorin ‘latino-ellinikon’ te ‘grekut’ Stef. Kumanudhi, ribotim i 2005, fialet ‘Latio, Latin, Latiali’)).

  Dikush do thot qe illiret ben shum luftra me romaket. Po, illiret e fuqizuar ne Itali donin te shtrinin sundimin ne gjith piesen tieter te Illiris, gje qe s’mund te pranohei nga te tieret(me gjithse edhe luftuan por edhe bashkpunun). Ne Angli ne kohen e Mbretit Lir, dy motrat luftonin kundra nira-tietres me ushtri te rregullt, per te zen fronin e mbretit, kio nuk duet te çudis askend. Sot ne Shqiperi po vriten vllai me vllan per ni rrip toke apo per ni vi ui.

  Edhe ‘një’ është e shkru gabim ne shqipen e sotme, dikur ka ken ‘ni = in = hyn = hyria, fillimi, nisia’; -sikurse jane edhe ne gjuet e tiera(ena, is, -greqisht; -uno, -italisht; -one, -anglisht; -adin(at-in = asht – in(hyria), -në rusisht).

  Shenim: Sllavet jane kryesisht dege lindore e fisit illir qe u largun qe ne 1100 para Krishtit(kur u be hapia masive illire) deri ne Siberi, ku u perzie me rracen Mongole te Siberise(me Maçuket e Mongolise qe ietonin ne Siberi). Po te shikosh gjith sllavet ne pergjithsi, jane me pak qime, hund shkurter e me mai perpiete, koke rrumbullaket, qe tregon orgjinen e tyre te perzier me Maçuket mongol te Siberise. Kio rrac illire e perzier rikthehet prap rreth shek. e 6 pas Krishtit, pra rreth 1700 viet me vone. Edhe ni fakt tieter, shpesh në sllavet(serbet) etj sllav do shikosh tek-tuk dhe sot qe ka lindie me pamie kreit mongole, gje që tregon orgjinen sllave te ardhies nga Siberia. Perse nuk lindin mongole edhe tek shqipetaret ?. Ky esht ni fakt i padiskutushem që nuk të le ma per me diskutu dhe që u ve piken të gjithave mbi orgjinen sllave, që jane ni perzierie e ksai dege lindore te fisit illir me fisin mongol të Maçukeve të Siberis dhe se jan te zbritur prej andej, dhe ndoshta ‘serb = siber(Siberian)’.

  Ne fialoret e gluve te lashta greke e romake nuk ekziston fiala ‘serb’ qe tregon se ata nuk kan ken banor te Ballkanit, ekziston vetem ‘serv = servil; sherbetor, skllav’, qe ndoshta lidhet edhe me emertimin e serbve, se serbet kur erdhen nga Siberia dhe u strehun ktu nga illiret vendas, ishin pa prona, pronat qen te illirve vendas. Por dal e ngadal ata u dynden ktu gjithni e me shume sa arriten tu thon Dardanve(illirve vendas) ikni qe ktu se kio esht toka jon tani. Pra bamirsia e Dardanve u shfrytezua nga te ardhurit, si tek istoria e gjarpit te ngrir qe fshatari e futi ne gji per ta ngrohur dhe per ta shpetu, por pasi u ngro mir ai e kafshoi fshatarin qe e kish futur ne gji.

  Te niten gje dun te bain dhe greket e ardhur nga Turkia ne Shqiperin e jugut (kur beri ndiekiet Turkia ne 1923-1924 dhe me pare, dhe te tiera me pase; -vetem me 1923-1924 u ndoqen nga Turqia ni popullsi qe zinte 54% te popullsis greke te atershme, rreth 1,5 milion njeres); -‘eshte toke greke, duam Vorio Epirin’ -thone tani, kur shume greke nga Saranda qe kam patur rastin te njifem si me mbiemrat ‘-adhi; -idhi’ etj, me kane then se jan me orgjine nga Turkia, bile me than se kishin kerku prei koesh te ndrronin mbiemrat per te mos u dukur si te ardhur nga Turkia. Çudia eshte se, shume greke te Sarandes e thone dhe e rithone kete, por kurr nuk eshte thene nga istorianet dhe glutaret ‘tane’ ???!!!.

  Fakti qe ‘greket’ qe banoin ne jug te Shkiperise ishin pa prona, pa toka(Saliu i beri me toka qe e saksionoi ne ligj ne 1995 me ligjin 7501), tregon ate qe sarandiotet me thane mua(se jane te ardhur nga Turkia), dhe per kte duet tia dine per nder popullit vlla shkiptare te ni gjaku qe i priti ne gjirin e vete.

  Natyrisht, serbet aty ku erdhen u perzien e kryqezun edhe me illiret vendas te fisit te Dardanis; -ashtu si dhe greket e ardhur ne Sarande qe jan perzi dhe kryqezu edhe me shkiptaret vendas.

  Dardani – [dar(dor) – dan – i(ish) = dor – dan(dhan) – ish = popull dor dan(dhan), popull qe te ndimon, te ep doren; popull shpirt mir, shpirt gjer e xhentil; -por se kio shpirtgjeresi e shqiptarve duke i ndimu te tjeret, me von ka siell demtimin e vet shqiptarve, sikurse me serbet, qe i ndimun e i strehun aty si te pa stre qe erdhen nga Siberia, serbi tani u zgjerua dhe thot ik ti tashti nga shpia e nga vendi i jot se kjo tok tash asht e imia; -si po ndoth edhe me ‘greket’ qe erdhen nga Turqia ne Shkiperin e jugut qe thon ‘duam Vorio Epirin’] = fisi verior i Illiris(Illinis), pra fisi i Dorve(gigeni = gi-geni = gi(tok) + geni(lind) = lind ne kte tok, vendas, autokton), kuptim qe epet nga greqishtia e lashte dhe verteton se Doret(gigenia) jan autokton ne ato troje, ne kundershtim me theniet e ‘grekve’ te sotem qe akoma nuk din kush jan vete, dhe na thon neve se gjoja kemi ardhur nga Kaspiku; -me gjuhen(glune) e jugut shqiptar esht ‘gegeri = gigeni, gegeni, -thot veriu shqiptar’. Interpretimi i prof. Çabeit se ‘dardan = dardh – han’ esht i gabum.

  Kosov(= Kosova) = [kose – o – v = kose – o(esht) – v = ve kose, mban kose; (tradita e kosovarve ka ken qe mbanin kose ne bres, kurse jugu i Shqiperise mbante spata te vogla ne bres). Teoria serbe se Kosova ishte vendi i zogjve te zi, esht vetem ni prrall serbe, se zogj te zi ka ne ç’do vend te botes, por njeres qe mbanin kosa ne bres kish vetem ne Kosov].

  Sa per dieni, vet jam nga jugu(Toskeria), por emri ‘tosk’ nga italishtia e vieter esht ‘tosco = i hidhur; helm shum i fort’, -pra e kunderta e e kuptimit te fisit verior ‘dore; dor-dan = dor-dhan’. Pra ‘tosk = i hidhur/ i keq; koprac, etj’, pra esht emertim i kundert me ate ‘dor’ dhe ‘dardan = dor – dhan’ qe kish fisi verior i illiris.

  Vazhdoim me element te tier te gjuhes(glues).

  Greqishtia e sotme nuk ka elementet perberse te fialve te greq. se lashte, kta element perberes jane vetem te gjuhes shqipe;

  -greq. e sotme nuk ka nyet(niet) ’k, g, c, ç, etj, qe jan ne greqishten e lashte dhe ne shqipen e sotme = q, që; (por ka ‘pu’);

  -nuk ka ’t, te’(por ka ’na’);

  -nuk ka ‘pi; ma; fa = bë, ba’(por ka ’kano’);

  -nuk ka ’l, le; leshoi’(por ka ’afino’);

  -nuk ka folien ndimese ‘a, ash, asht, esht, isht’, etj forma te ksai folie me te tiera zanore(por ka ’ine’);

  -nuk ka foliet ‘i = hy’; dhe ‘ri = ry’(por ka ’bi; beno; (ku edhe kio eshte e shkipes: nga ‘bi, biu, bin(mbin))’, etj, etj, elemente baze qe formoin fialet e greq. se lashte dhe qe ekzistoin sot vetem ne gluen shqipe dhe qe fakton se kush jane greket e lashte orgjinale.

  -nuk ka ‘ek = hek’, ‘ap = hap; jap; lart’, etj elemente fial formuse te greqishtes se lashte, te cilat i perkasin vetem shqipes dhe qe tregon se kush jane greket e lashte te vertete.

  Greket e lasht (Illinet=Illiret) kan pas dy fise(Ionet dhe Doret), dhe kto dy fise te mdhei edhe sot i kane pikerisht shqiptaret. Pra greket e lashte jan shqiptaret, por deri tani historia esht shtremberu dhe esht mbaitur e fshete nga shovinistet fqi dhe nga te korruptuarit(te blere nga agjentura e vendeve fqine) qe dreitoin shtetin dhe institucionet gjusore dhe te istoris kombtare shqiptare.

  Edhe ni here:

  Greket e than vet ne Tv Skai se kush jane.

  Ata e thane se Greqia u çlirua nga Turkia nga Arvanitet dhe se shumica e Greqis fliste shqip, por me imponim te Europes dhe te princit gjerman te Bavarise qe u caktua te dreitoi Greqin e pas lufte me Turqin(Ludoviku, se i biri ‘Otto’ atere qe 17 vieç), nga qe ‘greket’ s’mereshin vesh ndermiet tyre, ashtu si ndodhi ne Shqiperi me princin Vid dhe me Ferdinantin ne Jugosllavi. Duke pas deshiren per te ringjallur Greqin e lashte, ata nxoren nga kishat gjuhen e greqishtes se lashte dhe ja vun si kusht popullit ta mesonte per te ringjallur Greqin e lasht. Por megjithate ne mbarim te luftes se dyt botrore shumica e Greqise, Ishuit dhe e vet Athines fliste shqip (sipas vet vikipedhias greke dhe Tv. grek SKAI), me gjith ardhiet e shumta nga Turqia(me 1923-1924 u ndoqen nga Turqia 1,5 milion ‘grek’ qe zinin 54% te popullsis greke te atershme dhe duke ndiekur nikohesisht myslimanet shqip foles per Turqi e me vone per ne Shqiperi). Ky rikthim ne shqipe(=illire) ndothte nga qe kio qe glua e thiesht natyrale qe nuk kish nevoi per tu mesu ne shkolla, (si greqishtia e lashte).

  Pra lufta ne ‘Greqi’ pas ndiekies turqve kish me teper karakter fetar duke kunderven shqiptaret ortodoks kunder shqiptareve musliman, e nxitur kio edhe nga dreitusit Europian te asai koe.

  Po te shikoni edhe flamuri grek ka si simbol kryqin, por paradoksi esht se vet kisha ”greke” ka si simbol te vetin (qe e mban brenda kishes) shqipen Illire me dy krena. Me gjithate (thuet ne vikipedhian greke dhe nga Tv grek Skai) ne mbarim te luftes 2 botrore ne shumicen e ‘Greqis’ dhe vete Athines flitei shqip, duke menduar se flisnin greqishten e lashte,(ne fakt qe greqishte e lashte e formes me fial te ndara, e formes se para shkrimit te gjues ne greqin e lashte, se glua ne greqin e lashte u shkrua me bashkime fialesh te thieshta illire ku u shtuan dhe disa mbaresa).

  Ne vazhdim te politikes per kthim ne gjuhen e greq. se lashte u vu edhe qeveria ‘greke’ e pas luftes, gje qe dal nga dal arriten ta kthein ne greqisht folse shumicen e popullates Arvanite.

  Greqishtia e sotme eshte gjuhe e perzier greko-romake.(me shume eshte romake).

  Po ç’ishte kio greqishtia e lashte ?

  Greqishtia e lashte s’qe gje tieter, veç se shqipe(= illirishte) qe u be me bashkime te fialve ku u shtun dhe disa mbaresa (a,e,i; as, es, is: ast, est, ist; k-is; k-t-is(=q-t-ish), etj), fenomen qe ndodhi ne kohen e shkrimit te gjuhes(rreth 800 viet para krishtit) ne kohen kur u shkru gjuha e plote per her te par, si:

  Nekros(i vdekur) = [nek-ro-os = nuk – rro(ry, levis)- esht;-me greq. e sotme do qe: ‘dhen-zi-ine’;-perputhia esht vetem me shkipen].

  Akropoli(=Akropoli, qendra e shenjte e Athines se lashte qe ndodhet siper kodres)=[a-kre-poli=a-kre-i polit(qytetit);-me grqishten e sotme: ‘ine-kephalo-poli’;-kephali;-nga:kepha(=kepa,kapa;koka/qepa)].

  Dramatopios(ai qe ben drama per teater) = [drama – to – pi – os = drama – te – be – esht; -me greq. e sotme do qe ‘drama – na – kani – ine’, -perputhia ne zberthim per gjith fialet e greqishtes se lashte esht vetem me shqipen dhe aspak me greqishten e sotme].

  Une kam dashur te gjei sikur edhe ni fial te vetme te thiesht qe te ndertoet me greqishten e sotme, por s’ishte e mundur, te gjitha fialet e greqishtes se lashte dhe ato romake dalin se jan te ndertuara me shqipen. Me fiale te thieshta kuptoim ‘fialet qe nuk jane bashkim i dy fialeve, apo i ni fiale me ni para fiale’.

  Kio gjuhe(= glu), ne pergjithsi u mesua ne qytetet e lashta greke dhe u pervetsua mir pergjithsisht nga te shkolluarit e atershem. Ai qe e pervetsoi mir, ai e trasmetoi edhe te pasardhesit dhe e trashgoi deri ne ditet tona. Pra jan popullsia illire e asai koe qe pervetsoi këte gjuhe te formulu me bashkime te fialve shqipe(= illire). Kio gje me teper u be me ndikim te popullsis illire Dore(= gegenia) e zbritur nga veriu i Illirise, ku edhe vet emri ‘ellin = illin = illir’ u vu prei dorve, dhe ‘ellin’ esht e dialektit gegnis. Ata kryesisht perdorin ‘i,in’ dhe jugu perdor ‘i,irë ri’, psh: ‘gegeni, -ne veri = gegeri, -ne jug’. Por aktiviteti dhe shkollat e shtetit te lashte grek u nderpren me pushtimet romake(edhe kta te fisit Ilir qen), pastai pushtimet sllave e turke. Keshtu, ai qe e mesoi mir ne fillim dhe e trashgoi, ata e ruiten deri ne ditet tona(dhe u vetquiten ‘grek’). Pra esht e nita rrace illire. Pra greket e lashte te vertete jan shqiptaret dhe se greqishtia zbertheet vetem me shqipen e aspak me greqishten e sotme. E verteta duhet te dal ne shesh, shikoni dhe hisorin e lashte greke te vitit par likio faqe 77-78 botim i 2007-2008 se ç’thon istorianet e lashte greke Irodoti e Thuqidhidhi, ku thuhet se emri ‘ellin, illin = illir’ u vu nga Doret(= gegenia) qe kishin zbrit ne Peloponez ne shek 12-9 para Krishtit. Shkurt greket e lasht jan shqiptar(= ellin = illin = illir), por eshte me dialektin e fisit verior te Ilirise.

  Por fai per kte te vertete esht i istorianeve dhe i gjutareve te dy palve(‘grekve’ dhe shqiptarve), qe nuk kan then kte te vertet istorike deri me sot. Mendoi se tanet e kan be edhe nga budallalleku, edhe se ni pies e mir qe kan dreitu kto institucione kan qen te shitur te agjenturat e huaia dhe kan punu per mbulimin e ksai te vertete e per te na nxier te ardhur offsaid ketu nga Kaspiku.

  Fiale te tiera:

  Etnikos(= kombetar, i kombit) – [etni – k – os = komb(i kombit) – q – esht; -me greq. e sotme do qe ‘etni – pu – ine’, -perputhia eshte vetem me shqipen].

  Ku ‘etni = et – ni(nji) = esht – nji = nji rrac; komb’; -me greq. e sotme ‘ine – ena’, -perputhia esht vetem me shqipen; -ose : ‘et(eter) – ni(nji) = kan et(at) te ni rrace’.

  Epidemia(= semundie infektuse qe i kap te gjith) = [1- epi(= ipi, hipi; mbi; teper, shume) – dem – i(hy) – a = mbi – dem – hy – esht = hyn(ben) mbi – dem; -me greq. e sotme do qe: ‘parapano – xalazma – beni – ine’, -perputhia esht vetem me shqipen; -ose: 2- epi(ipi, mbi) – d -e(hy) – mi – a = epi(ipi, mbi; shume) – t – hy – be – a = shum hyn(perapet)’, -me greq. e sotme do qe: ‘pano – na – beni – kani – ine’, -perputhia esht vetem me shqipen.

  Utopia(= qe nuk te baet, e parealizushme) = [u(uk, nuk, jo) – to – pi – a = uk – te – be – a = qe u(uk) baet.(dihet se ‘ë’ dhe ‘b’ ne lashtesin ‘illine = illire’ nuk kish); -me greq. e sotme do qe ‘dhen – na – gjini – ine’, -perputhia si kudo esht vetem me shqipen].

  Energia(= energji’a) = [en(hyn) – ergi(= pune) – a = hyn(= ben) – pune – a; -me greq. e sotme do qe: ‘beni – ergi – ine’, -veç ‘ergi’ qe ne dialektin Dorik qe ‘pono = pune; bene(qe ben, qe prodhon)’, -te tierat jan shqipe si e sotmia].

  Se illinet(= illiret) kishin dy fise (Ionet dhe Doret(= gigeni)), dhe natyrisht qe kish edhe ndryshime dialektore. Sot me gjith kto shkolla, komunikim, telekomunikim e komunikacion dhe perseri ekzistoin dialektet, po atere kur nuk qen kto a s’ishin ma te shumta dialektet ?.

  Iperbole(= e zmadhuar tei mase) = [iper(= ip, hip, mbi; teper) – b – o(hy) – le = teper – b – hy – le; -me greq. e sotme do qe: ‘iper – kani – bi – afini’, -perputhia si kudo esht vetem me shqipen].

  Antidoto(= e kundert me diçka) = [anti – d – o(hy) – t – o = anti – t – hy – t – o(= a, asht) = hyn anti, hyn kunder; -ose: ‘anti-dhoto(dhenie)’].

  Labirinto(= vend me shum hyrie e dalie; i ngatrruar, enigmatik) = [la – be – rin – t – o = la – be – ryn – t – o(a, asht); -me greq. e sotme do qe ‘afini – kani – bi – na – ine’, -si kudo perputhia eshte vetem me shqipen. Mund te et dhe ‘lapirinto = l – ap(shum, mbi) – rin – t – o’].

  Aromatiko(= aromatik(a), gje apo bim me arom) = [aroma – t – i(hy) – k – o; -me greq. e sotme do qe: ‘aroma-na-beni – pu – ine’; -si kudo perputhia esht vetem me shqipen].

  ku ‘aroma = [ar(er) – o – ma = er – o – ma(ba; mba)’; -me greq. e sotme do qe ‘anemo – ine – krata(kani)’; -si kudo perputhia eshte vetem me shqipen].

  Profet(= para fot(thot) gjerat) = [pro – fet – o = para – fot(thot) – o; -me greq. e sotme do qe ‘prin-pi-ine’, -si kudo perputhia esht vetem me shqipen; -‘fot(=thot)’ esht e gegerishtes].

  Enigma(= e fshet, e pa zbulushme) = [eni – g – ma = eni(hyn) – q – ba = hyn; e fshet, e mbulu; -me greq. e sotme do qe ‘beni – pu – kani’, -si kudo perputhia esht vetem me shqipen].

  Krono, kronos(= koa) = [1- k – ron – os = q – ryn – eshte = ryn, shkon, kalon = koa; -2- mund te et dhe ‘ko – ryn – eshte = periudhe e gjat koe’; -kurse ‘ko, koa’ ka kuptimin e me siperm ‘1’(k – o(hy) – a = q – hy – a = hyn, shkon, kalon = koa, koha).

  Natyrisht ka pas edhe dialekte me disa ndryshime fialesh te fisit Ionik ndai atij Dorik te Illirise(=greqis se lashte).

  Folie tieter qe esht fial formuse qe ne lashtesi, esht folia e shkipes ‘ri = ry’; -por kete folie te shqipes e sho se esht zhdukur nga fialori i sotem i shkipes???!!!; -kjo folie ‘ri = ry’ esht ni nga foliet baze te kri’imit te fialve te greq. se lashte dhe qe aktualisht esht ne perdorim te perditshem ne gjithe Shqiperine, dhe esht simotra e folies tieter ‘i = hy’; -perse esht zhdukur nga fialori qe kan ber gjuhtaret dhe ‘akademiket tan’, kur ajo esht ne perdorim te perditshem dhe ne ni menyr kreit normale ???!!!. ‘OOO po s’esht nevoia’ me than te instituti i gjuhes dhe gjutaret tan te fakultetit e te Akademis(S. Mansaku dhe R. Memushaj, etj), ‘deri sa esht folia hyi, skemi pse ta vem edhe ryi’, -me than. Shume e çudiçme kur i degjon kto fial nga profesoret dhe nga ‘Akademiket tan’ ???!!!. Sipas tyre ne duhet ti zhdukim gjith fialet sinonime dhe te lem vetem nga ni fial per çdo emertim ???!!!.

  Ne ni emision angles per Drakolen e Rumanis (dy ore emision ne Tv grek, ne 2010), (j)epte harten e Rumanis te koes se Drakoles dhe e tregonte Rumanin te ndar ne dy zona te mdha (Vllakhia, -ne jug te Rumanis) dhe (Trans Allbania) ne piesen veriore te Rumanis. Por nuk e di kush ka arritur ta bei tani kete ndryshim, nga ‘Trans-Allbania’ ta kthein ne ‘Transilvania’???!!!. Ka qarqe ne Europe qe meren me ndryshime dhe kamuflime te istorise. Perse ne shqip tani shkruet ‘Transilvania’, kur ajo ka ken ‘Trans-Allbania’ apo ‘Trans-Illvania’; -me e dreit do qe ‘Trans – Illvania’, ku me greq. e lasht ‘illvania = Allbania’? -Perse behen kto kamuflime te istoris dhe perse nuk thuet kio nga istorianet e glutaret tane, perse mbaet ne eshtie, por e shikoim ne emision televiziv ne Greqi ???!!!. Nuk esht e rastit qe shqiptaria Dora Distria ka qen udhehekse e Rumanis. Nuk esht e rastit qe emni i kryeqytetit te Rumanise te et shqip ‘Bukuresht = bukur – esht = i bukur esht, vend i bukur’. Nuk esht e rastit qe shum patriot shqiptar dolen nga Rumania. Nuk esht e rastit qe Hymni i Flamurit shqiptar i ka rrenjet ne Rumani. Por kush meret me kto kamuflime te istoris ???!!!, -ka ardh koa qe ne shqiptaret te kuptoim mir kush (j)emi dhe istorianet e glutaret tane te mos flene gjume….?!.

  Shenim: Ne muzeumin Amerikan qe u ndertua para 200 vietesh, esht dorzu ni harte e vieter e Ballkanit ku tregoet nga Austria deri ne Krete ‘I LL I R I A’.

  Le te kuitoim ktu var

 12. Margariti says

  Katara’ktis(= katara’kt, ui që bie nga ni lartesi në vendet malore; çdo gjë që bie(që rrëzohet) poshtë) = kato(posht) – ra – k – t – is = posht – ra(ry) – q – t – ish. Me greq. e sotme do qe: ‘kato – e pese – pu – na – ine’, perputhia esht vetëm me shkipen. (kato = k – a(hy) – tok(=te=Dhe) = hyn ne Dhe, hyn posht; posht).

  Ko’nos – [k – on(hyn) – os = q – hyn – esht; -me greq. e sotme do qe: ‘pu – beni – ine’, perputhia esht vetem me shqipen] – trupi ne formen e ni koni gjeometrik(me baze te gjere e te rrumbullaket poshte dhe me mai nga siper).

  Kono’pi(konu’pi) = mushko’na(= mushko’ia, mishko’ia) e ‘’konu’pit’’ = k – on(hyn) – opi = q – hyn – opi(vrim; thumb; sy, pamie, etj) = qe ben vrim, te shpon; -me greq. e sotme do qe: ‘pu – beni – opi’, perputhia si kudo eshte vetem me shqipen.

  Konopi’on, konopie’ra – [kono’pi – on(hyn)/ kono’pi – er(hyr);

  -mbaresat ’οn; er’ jan nga folia shqipe ’hy = i’ por te ndertume me zanore te tiera, ne kte raste me (o = on(hyn); e = er(hyr)); -greqishtia e sotme thot ‘beni’, si kudo perputhia eshte vetem me shqipen] = rrietat qe vinin rreth shtratit te fieties ne Egjiptin e lashte per te kap mushkonat.

  Afrodhiti – [afro – dita = ylli i mengjezit(qe lind afer dites); -me greq. e sotme do qe: ‘koda – mera’, asni perputhie, perputhia esht vetem me shqipen] = aferdita, ylli i mengjezit; -ku fiala ‘die, dit’ eshte e permendur ne fialorin e greqishtes dhe te romes se lashte, dhe ‘afer, afro = a – fero = asht – fero(siell, afroi)’ po keshtu jan te permendura ne fialoret e greqishtes dhe romakes se lashte; -interpretimi i glutarve grek per kete fiale esht ni idiotizem(vetem ti lexoni dhe do qeshni sa here ti kuitoni).

  Zeus(= Posidon) – [ze – u(hy) – is = ze – hy – ish = hyn ze, ben ze, gjemon; -me greq. e sotme do qe: ‘foni – beni – ine’, asni perputhie, perputhia esht vetem me shqipen] – perendia e gjemimeve dhe vetetimave; dhe: ”Posidon = po – si(shi) – d – on(hyn) = bo – shi – t – hyn = hyn shi(ui)”.

  Atina – [ati – in – a = Ati – yn – a(asht) = ati(zoti) – yn – asht; -me von u vu dhe emer femre ‘Athina’; -me greq. e sotme do qe: ‘pateras – mas – ine’, asni perputhie, perputhia esht vetem me shqipen] – Athina.

  Ira – [ir – a = hyr – a = hyn, lind(= land, piell), krion, ben, prodhon; -me greq. e sotme do qe: ‘beni – ine’, si kudo perputhia esht vetem me shqipen] – Ara, Dhe, Dheu(teu, toka), land(=lind, piell, ben, prodhon).

  Deukalioni – [Dheu – ka – lioni = Dheu – qe – luan(tundet/shkatrroet); -me greq. e sotme do qe: ‘gi – pu – lioni(kunai)’; -si kudo perputhia esht vetem me shqipen(veriore), se ‘gi(gji)(=Dhe,Toke)’ esht i dialektit te Ionve(fisit jugor te Illiris); -por tonin ne zhvillimin e Greqis se lashte e dhan Doret(gigenia) qe kishin zbrit ne Ioni ne 1200-900 para krishtit] – Shkatrrimi i dheut pas permbyties se madhe te koes se Noes(ndoshta ka pas lidhie edhe me renien e ndoni komete ne Toke).

  Dhimitra – [Dhe – mitera(= nena)] – perendia a Dheut; Dhe Mitera(Dheu Nen), atdheu, memedheu.

  Delfus – [del – fus = del(= nxier) + fut = barku; kerthiza e barkut; mitra; -nga kio ka mar kuptimin greqisht ‘a-delfus = vllezer = te ni barku’; -po keshtu: ‘delfin = del + fin = del + futet; -se delfini eshte e vetmia kafshe detare qe noton keshtu’] – qendra e sheit e gjith grekve te lashte qe ndodhei ne Epir(ku: delfus = barku; kerthiza; mitra).

  Gigeni’-[gi+geni=Toke(=Dhe)+lind=lind ne kte Dhe, vendas, autokton; -qe vertetoet edhe ni here nga greket e lashte te fisit Ion se shqiptaret e veriut(Doret=gigenia) jan autokton ne kto troie(ne kundershtim me theniet e ‘grekve’ te sotem)]= gigeni(gegeni, gegeri), i lind ne kte toke, vendas, autokton(si fialori etimolog. i greq. se lashte te ‘grekut’ Athanasios Frangulis, ribotim i 2007).

  Epir(=Epiri, zona e Epirit(nga Durrsi deri ne Preveze te ‘greqis’)) = [ep – ir(hyr) = ep(=ap, ip, hip = lart) + hyr = lart – hyr = vend i larte, vend malor; -a s’themi ne ‘Shqiperia e Eperme(= siperme)’; -ku: ‘eper = epir’ se diet qe ‘ë’ nuk ka ekzistuar ne lashtesi; -fiale e ngjashme me ‘Latin, Latiali’ qe queshin banoret e Romes se lashte qe banonin ne qytetet e sigurume ne lartesi te maleve Albane per rreth Romes se lashte, glua e te cilve u be glua baze romake dhe e gjith popuive latin(shiko fialorin ‘latino-ellinikon’ te grekut Stef. Kumanudhi, ribotim i 2005); -‘Latin = lat – ine = lart – hyn’; -dhe ‘Latiali = lat – i(hy) – al – i(ish) = lart – hy – yll – ish = hyn lart, hyn lart ne ylla, banoin ne vende malore te larta(qytetet ne lartesi te maleve Albane perrreth Romes se lashte), -veriu shqiptar perdor ‘la, lat, ap, ip, ep, op = lart, ip, ep, op, -qe thot jugu shkiptar’].

  Apollon(= dia, dios, dillos, dielli, perendia kryesore ne greqin e lashte(illini=illiri)) = [ap – oll – on = ap(= ip, hip = lart) – yll – hyn = ylli mbi gjith yllat = Dilli, Dielli; -me greqishten e sotme do qe ‘pano – asteri – beni’] = perendia me e lart nga gjith perendite (fiala ka qen per Di-ellin = Die – ellin = yllin qe ben ‘die = dit; drit’; -fiala shkipe ‘Dielli’ ashte ma e plote se ajo greke ‘illios = dielli’, se ‘ylla’ ka plote, por ‘ylli’ qe ban ‘die = dit; drit’ eshte vetem ni ‘Dielli = Die-elli’; -ku ‘die = dit;drit’ eshte ne fialorin e greqishtes se lashte, dhe ne fialorin ‘latino-ellinikon’ te grekut Stef. Kumanudhi, ribotim i 2005).

  Olimpi, Olimpos(= mali i shenjte dhe me i larti ne jug te Illiris, pran Detit Egje ne kendin midis Athines dhe Theselanikut) = [ol – im(in) – pi = yll(=lart) – hyn – be = lart hyn, ne yll apo Diell hyn = vend i shenjt qe i afroet shume zotit(duke mendu se zoti eshte larte); -me greq. e sotme do qe: ‘asteri – beni – kani’, perputhia si kudo eshte vetem me shkipen].

  Kremidhe(=qepa, kepa) = [kre – mi – Dhe = kre – be – në Dhe; -me greqishten e sotme do qe: ‘qefali – kani – gji’, -perputhia esht vetem me shkipen] = qepa(kepa, kapa, koka, -por ‘kephali = koka’ sot e perdorin ‘greket’, kurse ‘qepes’ i thon ‘kremidhe’ me fialen ‘kre’; -me kte emer ‘kremidhe’ e thon edhe shkiptaret e Makedonis e Kosoves); -diet ‘q’ u fut von ne shqipe nga Vaso Pasha(sipas librit mbi kongresin e manastirit).

  Ekkalips(=druri i ekkalipsit) = [ek(hek) – kalips = hek – mbulesen(lekuren), se druri i ekkalipsit, vazhdimisht e ek lekuren(=mbulesen = kalimen); -e perafert me fialen ‘apokalips = apo(hap) – kalips = hap – mbulesen = zbuloi; zbulim’; -me greqishten e sotme do qe ‘vgalo – to stroma/ -ose: vgalo – to dherma = ek – shtresen(lekuren)’; -‘ek = hek, heq’ eshte ne fialoret e greq. se lashte(Athanasios Frangulis, ribotim 2007), -ne greqishten e lashte ‘ek = vgalo, -ne greqishten e sotme’, kur ne shqip eshte ne te niten forme edhe sot].

  Akladhe(=dardha) = [a – kla – Dhe = asht – kla(qa) – Dhe = klan(qan) Dheu; -se kokrrat e dardhes(=dhardhes) jan si pikat e lotit qe bien nga syte; -Dardhe(=Dhardhe) = dha(=dhakri = lot) – ar – Dhe = dhakri(lot) – hyr – ne Dhe; -pra ka te nitin kuptim, por me fialen ‘dhakri’ qe sot e perdorin ‘greket’; -veriu shkiptar akoma perdor ‘kla=qa’ sikurse e perdor sot greku; -po keshtu veriu shkiptar akoma perdor si greku sot ‘ke(= qe) = dhe, edhe’; -qe tregon se veriu shkiptar qe ai qe i vuri vulen zhvillimit te glues greke dhe Greqis se lashte].

  Shenim: Ne lashtesi emri i Egjiptit ka ken ‘Pella = vend me diell(auto)’; -apo: pella = p – ell(yll; illios = diell) – a = ellin, illir’; -se illiret kishin koe qe kishin shku ne Egjipt; -‘Pella = Egjipt’ eshte ne fialorin latinisht-greqisht(autori grek Stef. Kumanudhi, ribotim i 2005); -ndoshta nga ka dal edhe fiala ‘pellasgi’, se fisi jugor Illir (i Ionikve) kish shku ne Egjipt para 1200 se para Krishtit dhe ne 1100-900 para Krishtit ri dolen perseri ne Lindien e Mesme te dy fiset Illire(Illine)(Doret dhe Jonet); -edhe sot, kraina ne te mait te lumit Nile(ne anen e shkretetires) quet kraina ‘Toska’; -ni pies nga kta Illir te fisit Ionik qe kishin ikur qe me pare, u rikthyn me von perseri ne ‘Pelloponez’ me Danain ne krye.

  Kio duet te et edhe arsyia e emrit ‘Pellopones = Pello(= egjiptian) – p – on(hyn) – es = Egjiptian – b – hyn – eshte’; apo: ‘egjiptian-peninsula(=gadishull, -nga latinishtia); -si dhe orgjin e emrit ‘pellasgi = pella(Egjipt) – as – g – i(hy) = Egjipt – asht – q – hy’; -por kta egjiptian qen illiret qe kishin shku me pare ne Egjipt dhe u rikthyn ne Greqi(Illiri) me Danain, (para zbrities Dorike nga veriu illir ne Joni). Bile kta te kthyer nga Egipti, kerkonin per soin e tyre ne Athin, se u kishin then te paret qe ishin me orgjin nga Athina e Illiris.

  etj, etj, gjith greqishtia e lasht esht bashkim i fialve te thieshta illire ku u shtun dhe disa mbaresa, fenomen qe ndodhi kur u shkru glua e plot per her te pare, rreth 800 viet para krishtit.

  Vazhdoim me disa shembui te tier:

  Ballkan – [balli – k – an(= jan; hyn) = balli qe jan, ne ball qe hyn = balli(te paret) jan; -se dikur illiret ishin te paret (ishin balli(apo ‘illi = ylli’ i te gjithve)]- Ballkani, gadishulli i Ballkanit.

  Albani(shqiptar(illir); rrac e bardhe(si ili, si ylli)) = [alba – an – i(ish) = te bardh(alba) – hyn – ish; -thon se ‘alba = i bardh’ vien nga romakia(latinishtia); -por ne se themi se romaket gjeten Alban ne Shqiperin e sotme, ne Angli, ne Kaspik, dhe gjith qytetet e Latios qe ndodheshin ne lartesit e maleve Alban rreth Romes se lashte(glua e te cilve(glua Latine) u be si glua baze e Romes se lashte dhe e gjithe popive Latin) kio do te thot se ky emen(emer) qe illir dhe qe pararomak, ose ka ken emer i nit edhe per illiret edhe per romaket(se i niti trung qen, gjith Europa qe e trungut illir(illin), por kish edhe futie te fenikasve qe mereshin shume me tregeti(qe mendoi se (j)an çifutet e sotem)); -ku vet fiala ‘alba(= i bardhe) = al(yll) – ba = i ba si yll; i ndriçem, i bardhe = illir(illin)’; -ose: ‘alban = al(yll) – b – an(hyn)= yll-b – yn = i bardh; i ndritshem si ylli, rrace e bardhe, rrace illire = illir(illin)/ I pari = ylli’].

  Shenim:

  Deri sa fiala ‘il, ill; al, all; el, ell; ol, oll = yll’ eshte fiale vetem e shkipes, foliet ‘i = hy’ dhe ‘ri = ry’ qe kan formu gjith fialorin glusor jan te shkipes, folia ‘este = eshte’ dhe nyet baze ‘k, t’ qe marin piese ne ndertimin e fialve jane te shkipes, atere nuk ka askush te dreit ta pretendoi emrin ‘illir=illin’ perveç se shkiptaret. Edhe te tieret ne Europe jan te gjithe te trungut illire, por baza e ktij trungu jan shkiptaret(illiret e Ballkanit). Grupime te ndryshme te kti fisi, duke ietu te ndare nga niri-tietri, krijun zhvillim te diferencum dhe shume fiale i krijun te ndryshme nga niri-tietri, por baza eshte e nit, baza ne krijimin e gjithe fialve te thieshta jan elementet e me siperme qe shkipia i ka edhe sot ne perdorim, dhe se fiala ‘illin=illir’ vien nga fiala qe shqiptaret e kan ne perdorim ‘illi = ylli’, dhe: illin = ill – in(hyn) = ne ‘yll – hyn’ = ylli, te paret jane; -se illinet(illiret) ishin ylli, ishin te paret e te gjithve/ -dhe: illir = rrac e bardhe(si ylli qe zbardh e ndriçon = illir = alban).

  Ellin(=grek) = ellin(= illin = illir) = por eshte me dialektin verior te fisit te Dorve(=gigenia), sigurse ‘gegeni, -thot veriu shkiptar = gegeri, -ne jug; shqipni – shqiperi; emni – emri; i tyne = i tyre, -thot jugu; etj’; -ku ‘ellin = ell(yll) – in = yll – hyn = hyn ne yll, i bardhe si ylli/ esht i pari(ylli i te gjithve) = illin, illir’.

  Shenim: Ka ni lidhie midis fialve ‘balli, ballkan; illi(ylli); ellin, illin, illir; Dilli(dielli); -greqisht: illios(=dilli, dielli, -shqip); Pella = p – ell(yll; illios) – a = qe diell asht, qe illir ashte = emri i Egjiptit te lashte.

  Pra: ‘balli = b – all(yll) – i(ish) = ylli(qe shkelqen/ i pari) = balli’; – dhe: ‘ballkan = balli(apo: ylli) – k – an(jan; hyn) = balli(te paret; -se illiret e Ballkanit ishin te paret, ishin balli apo ylli i te gjitheve)’; -edhe sot ne e perdorim ne te niten menyre ‘ai eshte yll = eshte i pari i te gjithve; eshte ne ball(ne krye te te gjithve), eshte me i miri, eshte me i bukuri nga te gjithe’;

  Ellin(illin, illir) = [ell(ill=yll) – in(hyn) = në ‘yll-hyn’ = illir = ill(yll) – ir(hyr); të cilat lidhen me fjalen ‘ill = yll'(se greket e lasht ‘y’ i jepnin kuptimin e ‘i’; -kurse ‘y’ u shqiptua kështu si e themi sot që nga koha e Turqise.

  Pra ‘illi = ylli/ dilli, illios, dielli’, -pra: ‘(j)ane te paret = jan ylli, jan Dielli (dilli, dielli, illosi)’; -se ne lashtesi ‘dielli’ qe perendia mbi gjith perendite = Apolloni = ap – oll(yll) – on(hyn) = ap(lart, mbi) – yll – hyn = ylli mbi gjith yllat; -fiala shkipe ‘Dielli’ ashte ma e plote se fiala greke ‘illiosi’, se ‘Dielli = die + elli = ylli qe ban die(dit; drit)’; -ylla ka plote, por ylli qe ban ‘die’ ashte vetem ni; -‘die = dit; drit’ eshte ne fialoret e greq. dhe romakes se lashte, nga duet te ket dal dhe ‘Dio = zot = Dielli’.

  Si simbol i illirve ka qen shqipia me dy krena(ndoshta me par ka ken ‘illi(ylli)’, apo ‘dielli, illios = dielli’, ndai dhe macedonasit kishin si simbol ‘Diellin = Die-ellin’, me von me bashkimin e dy fiseve te mdhaia illire(Ionve ne jug) dhe Dorve(gigenia, -ne veri) u vendos shqipia me dy krena, qe simbolizon bashkimin e dy fiseve illire. Mendoi se fiala shkipe ‘Dielli’ eshte ma e plote se ajo e greqishtes ‘illios’, se ‘Dielli = die + elli = elli(ylli) qe ben ‘die=dit; drit'(ne greq. e lasht

 13. Margariti says

  E verteta mbi shqiptaret dhe greket e lashte.

  Kame bere 6 libra mbi albanologjine, ua kam dhen gjutarve dhe akademise shqiptare qe para dy vjetesh(e ka mar edhe z.Topalli) dhe s’mar asnje pergjigje, e vetmja pergjigje qe mare eshte ‘s’eshte puna jote, nuk duhet te merresh me kete’, ne nje kohe qe komisjonet e biblotekes kombetare i kane cilesuar si studime me shume vlere dhe me kane pergezuar per kete kur u dorzova librin e fundit permbledhes, por kur vjen puna te akademiket, mbahet heshtje e plote???!!! .

  Te me jepet ktu publike nje pergjigje qote edhe negative nga z. Topalli si specialist i gjuhes dhe akademik. Email: margarit.nilo@gmail.com

  Ni përpiekie për të ir(hyr) në misteret e lindies së gjues(glu’es), ku vertetoet se shqipia(=illiria) eshte baza e gjuheve qe ne lashtesi, dhe ne glun illire ndikimin ma te math e ka dhene glua Dorike(gegenia) e fisit verior te Illiris.

  Shenim:Me falni lexus, ndoshta u veshtiresoi pak leximin se ini ambientu me ni shkrim disi me ndryshe, dhe une (j)am mundu ta shkrui si ne lashtesi (pa: ‘h, q, j, ë, nj’ qe (j)an fut me von ne shqipe, ku disa nga kto jan fut vend e pa vend). Kio menyr shkrimi gjene me let perputhien me greqishten e lashte dhe leteson zberthimin etimologjik te fialve.

  Baza ne ndertimin e fialve te thieshta jan: 1- dy foliet shqipe ‘i = hy’ dhe ’ri = ry’ te ndertume me gjith lloiet e zanoreve qe fialet te dalin te ndryshme e te dallushme nga nira-tietra; 2-folia ndimese ‘este = eshte’ dhe 3- nyet baze te shkipes ‘k; t = që; të’. Kto folie dhe kto nye (j)an vetem te shqipes, prandai them se shqipia(illirishtia) eshte baza ne ndertimin e gjith gjuheve(gluve).

  Krii’mi i fialve te greqishtes se lasht spiegoet vetëm me shqipen e sotme dhe jo me greqishten e sotme, shum prei tyre vazhdoin te (j)en edhe sot në të nitën form në shqip(= skip), kur greqishtia e sotme nuk i ka fare në përdorim; -e nita gje ndoth edhe me glun romake.

  Greket e lasht (j)an dy fiset e aferta Ilire (Jonet ne jug edhe Doret(gegenia) ne veri) te cilet u bashkun rreth shek. 12 – 9 para Krishtit per arsye te zbritieve te mdha te Doreve(gegenia) dreit jugut, nga u dha emri ‘ellin = illin’ ne vend te ‘illir’ qe i thosh jugu. Qen Doret(= gegenia) qe dhan me von tonin gjith ‘Greqis’ se lashte, gje qe pohoet nga dy istorianet e lasht grek Irodoti e Thukidhidhi dhe vertetoet nga un ne kete fialor etimologjik te greqishtes se lasht, ku del se greqishtia e lasht s’eshte gje tieter veç se shqipe(= ilirishte) dhe bashkim i fialve te shqipes, fenomen qe ndodhi ne ko’en e lindies se shkrimit dhe formulimit te gjues(glus) se shkrume, ku u shtun dhe disa mbaresa.

  Emri ‘grek’ u dha me von nga romaket.

  Emri i lasht eshte ‘ellin = illin, illir’, por eshte me dialektin e gegenis(= Doret), te cilet edhe sot perdorin me shume ‘i,in’, ndai jugut qe perdor me shume ‘i,ir’, si: ‘gegeni, shqipni, emni, -veriu = gegeri, shqiperi, emri, -jugu i Shqiperise’.

  Shenim: ellin = illin(= illir) = ill – in(= ill – ir) = yll – hyr = ne ‘yll – hyr’ = ylli, te paret jan;(sikurse esht dhe: ballkan = ball – k – an(hyn) = ne ‘ball-q-hyn’ = balli, te paret jan(hyn)’, -se dikur illiret ishin te paret(ylli; balli)); -ne edhe sot themi ‘ai eshte yll = eshte I pari, eshte me I miri’; -dhe ‘illin = rrace e bardhe(si illi=ylli)’.

  Greket e lasht(illinet = illiret) kishin dy fise ‘Doret dhe Ionet’, kto dy fise edhe sote i kane vetem shkiptaret, por istoria asht shtremberu deri me sote.

  Qe shkiptaret jan illiret(illinet) vertetoet ne menyre te dy fishte:

  1-nga vet fiala ‘ili, ylli’ nga ku formoet fiala ‘illir=illin’ qe eshte fiale vetem e shkipes.

  2-nga fakti qe: eshte shkipia ajo qe ka edhe sote gjith elementet baze te formimit te glues, eshte shkipia e vetmia qe ka edhe sote dy foliet baze te shumfishimit te glues, foliet ‘i=hy’ dhe ‘ri = ry’, folien ‘eshte’ te ndertume me te gjitha format dhe me te gjitha lloiet e zanoreve: (a, ash, ashte(veriu shkiptar); -e, esh, eshte(laberia); -o, osh, oshte(Shkiperia e mesme); -i, ish, ishte, -e perdorin te gjithe, etj forma te shkurtume derivate te ksai folie. Eshte shkipia ajo qe ka edhe sote nyet baze ‘k, t = që, të’. Keto qe thame jane elementet baze te krijimit te cdo fiale te thieshte.

  Dikush (filo grek apo filo serb) ne ni debat ne komentet posht artikuive qe u botun mbi glun shkipe ne disa gazeta, tha: folia ndimese ‘eshte’ i perket latinishtes dhe jo shkipes; -i kerkova te me thosh se: ‘kush e perdor kete folie ne te gjitha format dhe me te gjitha zanoret ashtu si e perdorin shkipetaret ???’, -por s’mora pergjigje.

  Gjithe Europa eshte pielle e trungut illir te Ballkanit. Ne njofim hapien illire te shek. 11-9 para Krishtit, pastai apien illire me Alexandrin e Math, pastai apien illire me qender ne Rome, por para ktyre ka patur pa tieter edhe disa apie te tiera illire me qender illiret e Ballkanit.

  Gjithe Europa eshte e trungut illir te Ballkanit, me vone(pas shek. 10 te para Krishtit) pati dhe futie te fenikasve nga Lindia e Mesme dhe nga Afrika e Veriut, qe mereshin shume me tregeti qe ne lashtesi dhe qe duet te ene Ebret(çifutet e sotem). Me von kto vende te fenikasve u kapen prei illirve te Ballkanit dhe me vone prei illirve me qender ne Rome.

  Ne istorin e lashte greke qe behet ne shkollat e mesme greke(ne Likio), ne kapitullin mbi romaket thuhet: Romaket e quiten ‘detin Ion = mare nostrum’, -pra deti Jon, emer qe e kishin ven me pare shqiptaret(illiret).

  Ne faqet 45 – 100 te gramatikes se gjues se lashte greke, thuet se: greket e lashte e thirrnin niri – tietrin me ‘o’, ‘o Perikli, o Akili’; -tradit qe edhe sot e kan vetem shqiptaret, pavarsisht se gjutaret e sotem ‘shqiptar’ e kan hek(ek) rasen thirrore nga gramatika e gjues se sotme shqipe, ashtu siç kan be me zhdukien e shume fialeve fialformuse te shqipes se veriut qe i kan zhduk nga fialori i sotem i shqipes, duke prish dhe piesen tieter te mbetur ne fialor, duke zvendesu ‘i’ me ‘j’, duke shtu kot ‘h, ë, nj, etj’, kan be ç’esht e mundur per ta largu sa me shum greqishten e lashte nga shqipia, per ta mbulu te verteten, qe greket e lashte jan shqiptar(illir).

  Dhe vet emri ‘ellin = illin = illir’, por esht me dialektin verior te fisit te Dorve(= gigeni), te cilet perdorin kryesisht ‘i,in’ ndai jugut qe perdor me shum ‘i, ir’, sikurse ‘gegeni, -ne veri = gegeri, -ne jug; -shqipni, ne veri = shqiperi, -ne jug; -emni, -ne veri = emri, -ne jug’. Doret(gigenia) paten zbritie dreit jugut ne vitin 1200-900 para Krishtit, sipas dy istorianve lashte greke te shek. 5 para Krishtit qe beet ne istorin e lashte greke ne shkollen e mesme Likio te Greqise, pra sipas Irodotit e Thukidhidhit(faqe 77-78 e istoris se lashte greke te Likios, botim i 2007-2008).

  Athina ka te dreit per Makedonin, por ‘greket’ duet te pranoin me pare qe jan shqiptar(=illin = illir). Emri ‘illin’ eshte ‘illir’, por ne dialektin e Doreve(=gigenia), sikurse: ‘shqipni, gegeni, emni, illini(ellini), i tyne’, -ndaj jugut qe thot ‘shqiperi, gegeri, emri, illiri, i tyre, etj’.

  Ne fialorin latinisht-greqisht te ‘grekut’ Stef. Kumanudhi, ribotim i 2005, faqe 654, fiala ‘Macedonianus’ thuet: 1- Makedonasit kan ne fuqi ligjin mbi diemte(kur lind dial feston e gezoin te gjith, dhe trashgimnia i kalon diemeve). Por kio tradit edhe sot e ksai dite eshte tradit vetem e shqiptarve.

  2- Simboli makedon i Diellit ne flamur tregon simbolin illir(ill – ir = yll-hyr = ne yll hyn = eshte yll, esht i pari, apo eshte i bardhe(rrace e bardhe) si ylli), i cili me von me bashkimin e dy fiseve illire(Doreve=gigenis ne veri dhe Ionve ne jug) u zvendesua nga shkipia me dy krena. Ku ‘Dielli = die + elli = Dit + elli(=ylli) = ylli qe ben die(=dit)’, -nga vet emri ‘illin=illir = ill-ir = yll – hyr’ tregon se ‘illi’ dhe ‘dielli’ qe simbol illir. -(ill(yll)= star(english); -asteri(greqisht); -svezda(serbisht); -stella(italisht)), pra ‘yll, ylli = ill, illi’ eshte vetem emer illir(shqiptar) dhe s’ka askush te dreite tieter ta pretendoj emrin illir veç shqipetareve qe jane trungu fillestar i Illirise.

  Ne vikipedhian greke thuet se emri i lasht ‘fratria = çeta luftarake te organizu ne baz fisi, fshati e kraine’ ishin tradit vetem e shqiptareve, dhe se ky emertim i lasht qe i shqiptareve, etj, etj.

  Greket s’jan gje tieter veç se ajo pies e popullsise illire qe ietonte ne qytete ku mesoei gjuha e re qe u formulua me bashkime te fialve te shqipes(= illirishtes) me rastin e shkrimit te glues(rreth 800 viet para krishtit), ku u be dhe shtimi i disa mbaresave, psh:

  Nekros(= i vdekur) = [nek – ro(rro) – os = nuk – ro(ry, levis) – esht; -me greq. e sotme do qe ‘dhen – zi – ine’].

  Akro’poli(=qendra e Athines se lashte) = [a – kre – poli = a kre i polit, kreu i qytetit; -me greq. e sotme do qe ‘ine – kefalo – poli’, perputhia esht vetem me shqipen; -edhe ‘kefali(=kephali) = kepa(kapa = koka) – l – i(hy) = kapa(koka) – l – i(hy)’/ -ose: ‘kapa(koka) – al(an=hyn) – i(ish) = kapa – hyn – ish = kreu, kapa(kryesoeria, ajo qe dreiton) – hyn – eshte’; -pra vien nga shkipia ‘kepa(= kapa) = kreu, koka’].

  Dramatopios(ai qe ben drama per teater) = [drama – to – pi – os = drama – te – be – esht (dihet se ne lashtesin greke nuk kish ‘ë’ dhe ‘b’); -me greqishten e sotme do qe ‘drama – na – kani – ine’, perputhia eshte vetem me shqipen]. Baza në krii’min e gjues që në lashtësin illire kan qën foliet shqipe ‘i = hy’, dhe ‘ri’ = ry’, folie qe i ka vetem shqipia, të ndërtu’ kto folie me të gjith lloiet e zanoreve për të rrit diversitetin midis fialëve, që fialët të (j)en të dallushme nga nira-tietra. Kto folie kan të nitin kuptim pavarsisht se (j)an zanore të ndryshme(i, a, e, o, u; in, an, en, on, un; ir, ar, er, or, ur = hy; hyn; hyr; -dhe: ri, ra, re, ro, ru, rin, ran, ren, ron, run = ri, rin = ry, ryn), etj(pasi perfshien 5 ‘I’ greke dhe 2 ’o; ω’), -te kthyme nga ‘i’ ne ‘hy’ dhe nga ‘ri’ ne ‘ry’ qe nge koa e futies se Turqis.

  Shto ktu nyiet(niet)baze te shqipes ‘k,t’; -folien ndimse ‘(j)am’, por ne format ‘a, e, i, o; am, em, im; as, is, es, os; ast, ist, esht, ost; etj forma te shkurtume te sai’;-si dhe mbaresat e fialve qe u vendosen me rastin e shkrimit te gjues ne greqin e lashte, ne(illiri = illini).

  Bashketinglloret: ‘t, th; d, dh’ -(j)an derivate te ‘t’ dhe kan te nitin kuptim me ‘t’, por jan ndar keshtu per ti ber fialet te ndryshme, qe te ken ndryshim e te en te dallueshme nga nira-tiera;

  -po keshtu: ‘c, ç, k, kh(x,-grek.), h, g, gj, x, xh, z, zh, j, q’ te gjitha me kuptimin ‘k = q, që’;

  -dhe: ‘p, b, f(ph), m, v’ me kuptimin e sotem ‘b’;

  -si dhe: ‘l, ll; -n; -r, rr; -s, sh’; -pra si bashketingellore baze jane pak (7 bashketingellore baze);

  Holl-holl te gjitha bashketinglloret mund te meren me kuptimin e nies(nyes) baze ‘k = q’ per ta kuptu me mire kuptimin e fiales gjat zberthimit te sai; -ku ‘k,g,gj,etj’ dhe ‘t, d’ jan perdorur edhe si nye ne mbaresat e fialve. Te gjitha bashketinglloret kur jan te ndara nga zanoret, kan kuptimin e nyeve(nyjeve), por kur jan ne rrokie me ni zanore ato kan te gjitha kuptimin e folieve ‘in, ir; ri, rin’, pra mund te et ‘il, ik, it, im, ig, etj’ por ato jan forma te folieve qe thame me pare, pavarsisht se ato lexohen ashtu si jane te shkrume, dhe jan ber keshtu me zanore dhe bashketingllore te ndryshme vetem per te rrit diversitetin midis fialve, qe fialet te en te dallushme nga nira-tietra.

  Zanoret (j)an te gjitha me ni kuptim: ‘i = 1- hy; 2- ish, esht; po; 3- jo’, -kto (j)an 3 kuptimet baze per te gjitha zanoret dhe qe u japin kuptim te gjitha fialeve, por (j)an te ndryshme, me qellim qe edhe fialet te been te dallushme nga nira-tietra, dhe jan 3 format qe perdoren qeniet e gjalla per komunikim qe ne gjenez(sikurse komunikojn edhe sot kafshet e shpendet ne det e ne tok). Komunikimi fillestar ka ken vetem me zanore(se zanoret kan mundesin e depertimit ne largesi), me von, me lindien e nevoies per te shtu gamen e fialve, u be dal nga dal dhe futia e bashketinglloreve duke i kombinu me zanoret, por kto bashketingellore duke qen ne rrokie me ni zanore perseri ishin ne fungsion te formimit te folieve ‘i=hy’ dhe ‘ri=ry’; -shifni volumin e tret te ‘Fialorit special etimologjik te shqipes’ ku skiarohen me kiart kto.

  Më poshte po apim disa shembui te fialeve te greqishtes:

  Kardia, Kardiak(= zemer = z(q) – ema – er = q – ema(=gjak) – hyr = hyn(mbleth gjak), dhe hyn gjak ne organizem) = [Shkodranet gjakut i thon ‘xha, xhak(dia, diak) = gja, gjak’, dhe ‘kardia, kardiak = k – ar(hyr) – xha(xhak) = q – hyn – xha(xhak = gjak)’; -pra sot ’ema = gjak’ e perdor ‘greku’, por ’ema’ esht ne fialen shqipe ‘zemer’; -fialen ‘kardia, kardiak = zemer’ sot e perdor ‘greku’, por ajo ka brenda fialen shqipe ‘xha, xhak = gjak’; -kio gje verteton me se miri se shqiptaret jan greket e lashte te vertet, se edhe ‘k – ar = q – hyr’ e fiales ‘kardia, kardiak’ jan folie dhe nyje te gjuhes shqipe(illire=illine)].

  Iatros(=doktor) = [iat(iet) – ro – os = iet – ry – esht = te ry ne iet, te sheron].

  Akro’poli(=qendra e Athines se lasht qe ndodhei siper kodres) = [a – kre – poli = a kre i polit, kreu i qytetit; -me greq. e sotme do qe ‘ine – kefalo – poli’, perputhia esht vetem me shqipen].

  Presvi’a(= ambasa’da, trup diplomati’k) = pres(pris, prijs) – ve – a; -me greq. e sotme do qe: ‘dhiefthinti’s, proe’dhros – va’lo – i’ne’, asnji përputhie, përputhia ësht vetëm me shqipen.(edhe fiala shqipe ‘mbret = pret, pres = pris, prijs = pari – is = i pari esht’).

  Presviti’s, presvi’s(= ambasado’r) = pres(pris, prijs) – vi – t – is = pris – ve – t – ish = prijes ve, udhëheqes(dreitus) ve. Me greq. e sotme do qe: ‘dhiefthinti’s, proedhros – valo – na – ine’, asni përputhie, përputhia ësht vetëm me shkipen.

  Euro’pi(= Euro’pa, -qe shqip e shkruin gabim ‘Evro’pa’, -kur gjithe bota e shkrun ‘Europe’) = [E – ur – opi(opsi=pamia) = esht – hyr – pamia = perëndimi(e kundërta e ‘orienti = ori(=Dielli; pamia,-nga greq. e lashte) – en – it’; -dhe ‘Asi = a – si(shikim) – i(hy)’) = lindia/ -ose: ‘Asi = as – i(hy) = asht – hyria = hyria, lindia e Diellit’. Me greqishten e sotme do qe: ‘Europi = ine – bi – opi’, përputhia asht vetëm me shqipen].

  Abisini(Etiopi) = [ap – is – ini = ap(lart) – esht – hyne = vend i lart, vend malor(qe ngriet ne lartesi te mdha direkt mbi fushen e Egipt-it; -ku: ‘Egipt = eg – ip – it = eg(ek, uk, nuk) – ip – it = nuk – hip – esht = vend i shesht’); -Etiopi = et – i(hy) – op(lart) – i(ish) = esht – hy – lart(op) – ish; -pra esht i niti kuptim per te dy emrat dhe ky kuptim eshte ne glun shkipe(illire); -me greqishten e sotme do qe: ‘apano – ine – beni’, -perputhia me shkipen eshte direkte].

  Αpoka’lips = [ap, hap + kali’ps(mbulesen)] = zbuloi; zbulim; -ku: ‘kalips = k – al(yll=lart) – ip – is(ish) = q – lart(ne ‘yll’) – hip – ish = hipen lart, mbulon; mbulese’.

  Kali’ma(= mbule’së; kali’dhe) = k – al(yll=lart) – im(in=hyn) – a = q – lart(në yll) – hyn – a = hyn lart, mbulon; mbules, kalidhe. Me greq. e sotme: ‘pu – apano – beni – ine’, përputhia esht vetëm me shkipen.

  Dramatopios(ai qe ben drama per teater) = [drama – to – pi – os = drama – te – be – esht (dihet se ne lashtesin greke nuk kish ‘ë’ dhe ‘b’); -me greqishten e sotme do qe ‘drama – na – kani – ine’, perputhia eshte vetem me shqipen].

  Utopia(= qe nuk te baet, e parealizushme) = u(uk, nuk, jo) – to – pi – a = uk – te – be – a = qe u(uk) baet.(dihet se ‘ë’ dhe ‘b’ ne lashtesin ‘illine = illire’ nuk kishte); -me greq. e sotme do qe ‘dhen – na – gjini – ine’, -perputhia si kudo esht vetem me shqipen.

  Nekros(i vdekur) – [nek – ro(rro) – os = nuk – ro(= ry; levis) – eshte; -me greq. e sotme do qe: ‘dhen – zi – ine’, asni perputhie, perputhia eshte vetem me shqipen] – i vdekur.

  Ama’rantos = [a(jo) – maro’n – t – os(ish) = jo – maron – t – ish] – ajo qe nuk maro’n; qe nuk thaet, qe nuk vyshket; qe nuk shter/ lulia e pavdeksise qe mbillet ne vorre. Me greqishten e sotme do qe: ‘dhen – telioni – na – ine’.

  Shenim: Para fillimit te shkrimit (qe u be rreth 800 viet para krishtit), gjuha ka qen e folur pa mbaresat qe kam nenvizuar me siper e me posht, kto mbaresa u shtuan ne kohen e shkrimit te gjuhes(glues), kur u shkrua gjuha e plote per here te pare, rreth 800 vjet para Krishtit, kjo pranohet edhe nga gjuhtaret ‘grek’.

  Me gjithse eshte shume e pabesushme qe glua illire aq e rregullt, me foliet e sai ‘i=hy’, ‘ri=ry’, me folien ndimese ‘eshte’ dhe me nyet baze te shkipes(illires) ‘k, t’, -dhe ‘p(pu) = që'(qe sot e perdor ‘greku’), pra me gjithe elementet baze te formimit te fialeve te thieshta, te mos ket ken shkru ma pare ?.

  Glutaret grek akoma nuk e thon apur qe greqishtia e lasht zbertheet me shqipen, pavarsisht se ata ne fakt e bein kte zberthim me shkipen, nuk e thon eshte shqip, por thon eshte greqishte e lasht. Profesori i njiohur i gjuhes lasht greke ‘Babinioti’ ne ni emision qe quet ‘tet a tet = ball per ball; tek per tek’, emisione qe epen pas ores nji te nates(per te mos i degjuar te gjith) i dha spiegim me shqipen fialve qe e pyeti dreitusia e emisionit: ‘mesa(=brenda) = me – so = be – sho = to vlepo(=e sho, e shikoi)’ tha Babinioti; -dhe ‘ekso(= jasht) = ek – sho = uk, nuk – sho = dhen to vlepo(=nuk e sho)’ tha Babinioti, pra e zbertheu me fial shqipe, por kur e pyeti dreitusia e emisionit se: nga e kan orgjinen kto fial ‘be-sho’ dhe ‘uk – sho’ ?, -ai i tha se jan greqishte e lasht, pra nuk i tregoi se ato ishin fial te shqipes.

  Vazhdoim me disa shembui te tier:

  Mesi’tis(= ndermie’tes, ai qe hyn ne mes per te zgjith ni problem) = mes – i(hy) – t – is = mes – hy – t – ish. Me greq. e sotme: ‘mes-bi-na-ine’ asni perputhie, perputhia esht vetëm me shki’pen.

  Komiko’s(= komi’k, i humo’rit) = ko – m – i(hy) – k – os = qe – b – hy – q – ish = hyn, shpon, ngacmon. Me greq. e sotme: ‘pu – kani – bi – pu – ine’, asni perputhie, perputhia është vetëm me shkipen.

Comments are closed.