BSH: Kriza po varfëron shqiptarët

Raporti 2012

Ulen pagat, nuk shpenzojnë dhe janë më pesimistë. Shifrat dramatike të 6-mujorit

ARD KOLA

Jemi keq në të gjitha drejtimet, por mund të rëndohemi akoma e më shumë në rast se krerët e shtetit dhe ekspertët të mos i kushtojnë shumë kohë politikës, por ekonomisë. Ashtu me qetësi, të dhënat ekonomike të vendit nga viti 2009 e deri më sot po tregojnë se vendi po përjeton pasiguri të mëdha dhe më e keqja është se Banka e Shqipërisë nuk është në gjendje të thotë se deri sa do të zgjasë. Në këto kohë të vështira duket se guvernatori i BSH-së, Ardian Fullani, po bën punën e tij, atë të transparencës me publikun, brenda hapësirave, që kur të vijë e keqja e madhe të ketë nderin e të thotë që “shqiptarët u paralajmëruan”. Ndryshe nga ministri i Financave, guvernatori del në media dhe shpjegon gjendjen ku jemi, të paktën një herë në muaj, kurse zyrtarët e bankës zhvillojnë takime të shpeshta informale me gazetarët.

Raporti i fundit mbi politikën monetare u publikua dje, duke iu referuar 6-mujorit të parë të vitit 2012. Të dhënat paraqiten tepër negative. Qeveria ka ulur investimet me të paktën 25 për qind, shkëmbimet tregtare janë tkurrur, biznesi nuk po investon aq sa duhet, po ashtu kredia për ekonominë regjistron kuota larg periudhës 2008, të para krizës. Raporti tregon në thelb se shqiptarët po varfërohen, duke u zhytur në pesimizëm të thellë. Kjo panoramë duket edhe te biznesi.

Kursejmë ushqimin

Deri dje, raporte të ndryshme tregonin se shqiptarët po kursejnë të nxitur nga kriza dhe situata pesimiste, shkaktuar nga ngjarjet në rajon, por të dhënat e fundit paraqesin një tendencë të ardhurash gjithnjë e në rënie. Pagat mesatare në privat janë tkurrur me të paktën 4 për qind në pjesën e parë të vitit.

Në raportin e politikës monetare për 6-mujorin e parë 2012, tregon se shqiptarët po e mbajnë dorën jo vetëm te shpenzimet për shërbime, por edhe te mallrat, ku futen ushqimet.

Importi i mallrave për konsum në terma realë, si tregues sasior i konsumit privat në ekonomi, u rrit me 6.9 për qind në tremujorin e parë, pasi ishte rritur me 7.6 për qind në tremujorin e katërt të vitit 2011. Ngadalësim të konsumit privat dëshmohet edhe nga zvogëlimi i të ardhurave prej Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (-0.3 për qind rënie vjetore reale).

Të dhënat për burimet e financimit të konsumit privat gjatë tremujorit të parë të vitit 2012 disponohen pjesërisht, thotë banka. Komponenti më i qëndrueshëm i të ardhurës konsumatore, paga, vlerësohet të ketë shënuar rënie në terma realë që nga tremujori i dytë i vitit 2011. Prirja rënëse e të ardhurave nga tatimi i të ardhurave personale sinjalizon për rënie të mëtejshme të pagës edhe gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2012. Burimet e tjera të financimit, kredia konsumatore dhe flukset hyrëse të remitancave, kanë vazhduar të mbështesin konsumin edhe gjatë tremujorit të parë të këtij viti. Rritja e qëndrueshme e depozitave me afat të individëve, si edhe zgjerimi i portofolit të tyre me bono thesari, dëshmon për një sjellje të kujdesshme konsumatore në drejtim të shpenzimeve, është një tjetër vlerësim i BSH-së. Tatimi mbi të ardhurën personale, që u rrit me 0.1 për qind në tremujorin e parë të vitit 2012 dhe ra me 4.4 për qind në tremujorin e dytë të tij, dëshmon se pagat në privat sa vijnë dhe ulen. Treguesit më të fundit indirektë për konsumin privat sinjalizojnë ngadalësim të mëtejshëm të tij gjatë tremujorit të dytë të vitit 2012. “Rënia e treguesit të besimit konsumator gjatë tremujorit të dytë të vitit 2012 është ndikuar në shkallën më të madhe nga rënia e balancës për blerjet e mëdha (balanca shënoi rënie me 5.4 pikë përqindje duke qëndruar rreth 3 pikë përqindje nën mesataren e vet afatgjatë)”, thuhet në raport.

S’ka investime

Cili e mbështet zhvillimin ekonomik të një vendi? Natyrisht privati me investimet direkte dhe shteti me shpenzimet kapitale e të përgjithshmet në mbrojtje të shtresave të ndryshme. Të dy këta motorë aktualisht nuk po japin asgjë. Privati nuk po investon, fakt i dëshmuar nga INSTAT-i me tkurrjen e importeve të makinerive dhe pajisjeve, duke kontribuar negativisht në rritjen ekonomike. Performanca e dobët e investimeve private është ndikuar nga perceptimi i bizneseve për një kërkesë në rënie, normat e ulëta të shfrytëzimit të kapaciteteve (mesatarisht 5 pikë përqindje nën mesataren historike), si dhe standardet ende të shtrënguara të kredidhënies. Importi i makinave dhe pajisjeve, i cili përafron ecurinë e investimeve private në ekonomi, u rrit me 1.5 për qind në terma vjetorë nominalë në tremujorin e parë të vitit 2012. Ky tregues kishte shënuar rritje vjetore 33.2 për qind në tremujorin e katërt të vitit 2011. Të dhëna cilësore nga vrojtimet e besimit të bizneseve mbështesin një trend rënës të investimeve private, si dhe prirjen e bizneseve për të kryer investime vetëm në pajisje teknologjike dhe shumë më pak në struktura të reja, thotë banka.

Sikur të mos mjaftojë kriza te biznesi, tashmë qeveria po i jep goditjen finale. Të djegur nga rritja e borxhit, qeveria po kursen në kohë krize, madje duke prekur edhe investimet kapitale në ndërtim rrugësh, shkollash dhe spitalesh. Rënia e shpenzimeve totale është përcaktuar prej tkurrjes në terma vjetorë nominalë të shpenzimeve kapitale, me rreth 27 për qind gjatë gjysmës së parë të vitit, duke dhënë një kontribut negativ prej 4.9 pikë përqindje në ndryshimin vjetor të shpenzimeve totale.

Keq ekonomia

Ngadalësimi i aktivitetit ekonomik jashtë, veçanërisht në Eurozonë, ndikoi në rënien e vlerës nominale të eksporteve shqiptare në tremujorin e parë. Gjithashtu, pasiguritë për zhvillimet makroekonomike vijuan të kushtëzojnë një sjellje të kujdesshme të sektorit privat në drejtim të kryerjes së konsumit dhe investimeve. “Ecuria e ngadaltë e konsumit privat është ndikuar edhe nga rritja e ulët e të ardhurave dhe mungesa e dinamizmit në tregun e punës”, shprehen ekspertë të BSH-së. Përballë një kërkese të dobët konsumatore dhe një norme të ulët të shfrytëzimit të kapaciteteve, bizneset kanë ulur investimet e tyre. Nga ana tjetër, sjellja e agjentit fiskal në përputhje me objektivat për deficitin buxhetor do të vazhdojë të kufizojë stimulin fiskal dhe kërkesën e brendshme në afat të shkurtër.

Në këto kushte, rritja e ekonomisë nuk mund të sillte lajme të mira. Ekonomia shqiptare në tremujorin e parë të vitit 2012, për herë të parë që prej vitit 2009, regjistroi një rënie vjetore me rreth 0.2 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto. Krahas reduktimit të kërkesës agregate, në rënien ekonomike të këtij tremujori gjen reflektim edhe ndikimi i goditjeve relativisht të mëdha dhe me natyrë të përkohshme të ofertës në prodhimin e sektorëve të veçantë të ekonomisë. Shfrytëzimi jo i plotë i kapaciteteve prodhuese në ekonomi vijon të kushtëzojë rritjen e ulët të pagave dhe të kostove të tjera të prodhimit, duke përcjellë presione të dobëta inflacioniste.

“Situata e tensionuar e ekonomisë europiane, si edhe plogështia e kërkesës së brendshme, janë materializuar në rënie të vlerës nominale të eksporteve dhe ngadalësim të importeve. Hapësira fiskale në drejtim të nxitjes së rritjes ekonomike ka qenë e kufizuar, duke rezultuar në një kontribut në rënie të sektorit publik në rritjen e kërkesës agregate. Nga ana tjetër, konsumatorët dhe bizneset vijuan të shfaqin një sjellje të kujdesshme në drejtim të shpenzimeve dhe të investimeve”, janë disa nga faktorët e renditur prej BSH-së.

 

Mallrat

Importi i mallrave për konsum, si tregues sasior i konsumit privat në ekonomi, u rrit me 6.9% në 3-mujorin e I, nga 7.6% në 3-mujorin e IV të 2011-s

 

TVSH-ja

Ngadalësim të konsumit privat dëshmohet edhe nga zvogëlimi i të ardhurave prej Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (me minus 0.3 për qind rënie vjetore reale)

 

Pagat

Tatimi mbi të ardhurën personale, që u rrit me 0.1% në 3-mujorin e I të 2012-s dhe ra me 4.4% në 3-mujorin e II, dëshmon se pagat në privat janw ulur

 

Kapitali

Importi i makinave dhe pajisjeve, i cili përafron ecurinë e investimeve private në ekonomi, u rrit me 1.5%, kur në 3-mujorin e IV 2012 ishte 33.2%

 

Kostot

Çmime anormale në kulmin e sezonit

Kategoria “Ushqime të papërpunuara” regjistroi një rënie të mëtejshme të çmimeve, e cila është normale për këtë periudhë të vitit. Por kjo sjellje sezonale pati këtë vit një intensitet më të ulët krahasuar me një vit më parë, shprehen ekspertët e Bankës së Shqipërisë. Norma vjetore e inflacionit të kësaj kategorie shënoi vlera pozitive më të larta (2.1 për qind) jo vetëm krahasuar me një tremujor më parë (-2.8 për qind), por edhe me të njëjtin tremujor të një viti më parë (2 për qind). Inflacioni i këtij grupi ndikohet kryesisht nga çmimet e frutave dhe perimeve, të cilat kanë regjistruar vlera më të ulëta në tremujorin e fundit (mesatarisht -2.5 për qind në terma mujorë), por pa regjistruar vlerat shumë të ulëta të së njëjtës periudhë të një viti më parë (mesatarisht -4.5 për qind në terma mujorë).

 

Shkaku

Energji “negative” për ekonominë

Tashmë të gjithë e pranojnë se e keqja e këtij viti ishte prodhimtaria në sektorin energjetik. Gjatë tremujorit të parë, dega “Energji elektrike, ujë dhe gaz” kontribuoi negativisht me 7.0 pikë përqindje në gjenerimin e vlerës së shtuar në industri. Bilanci i energjisë elektrike në vend për këtë tremujor vazhdoi të shënojë përkeqësime të treguesve kryesorë të tij krahasuar me vitin paraardhës. Këto zhvillime negative janë materializuar në rënien e theksuar vjetore të prodhimit vendas me 46.6 për qind, rritjen e ndjeshme të nivelit të importit, si edhe mungesën e eksportit të energjisë elektrike. Të dhënat më të fundit të bilancit të energjisë elektrike për periudhën prill-maj rezultojnë më të përmirësuara, me rritje me rreth 29% në terma vjetorë.

©Copyright Gazeta SHQIP

Për t'u bërë pjesë e grupit mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t'ju aprovohet.
Komuniteti Gazeta Shqip: https://www.facebook.com/groups/gazetashqip/

LEXO MË TEJ:


Më të lexuarat

2 Comments
 1. dn says

  edhe ky eshte vetem fillimi!
  ama kryeministri mendon se me nje reord noti ne det do na permiresoje kushtet!!

 2. SAL PALL TRAPI says

  JAM SALIUUU O SHQIPETARE

  PSE NUK DEGJONI BACEN IJUUUUUU

  JAM SALIUUU I MALESISE, JAM ME I FORTI UUUUUUNE

  JU SHKER… JETEN UUUUUUNE, JAM ME I FORTI UUUUUUUNE

  PROVONI ME BA KUNDER FEMIJE TE PADISIPLINUAR,  JAM ME I FORTI UUUUUUNE

  JA U VJEDH TOKAT UUUUUNE,  JA U MARR SHPIRTIN UUUUUNE, JAM ME I FORTI UUUUUUUNE

  JU BEJ HATANE UUUUUUNE, E KTHEJ SHTETIN NE LUFT CIVILE SI NE 97-N UUUUUUNE

  JAM ME I FORTI UUUUUUUUUUUUUNE

  JU VRAS NE MES TE DITES ME CADRA PISTOLETE UUUUUUUNE, JAM ME I FORTI UUUUUUUNE

  JU VRAS ME STILOLAPS PISTOLETE UUUUUUUNE, 

  JU TAKSOJ PRODHIMIN E RRAKISE NEPER SHTEPI UUUUUUNE, JAM ME I FORTI UUUUUUUNE

  JU DONI QE TE MOS HEDH PLEHRAT NE SHQIPERI? BEJ ATE QE DUA UUUUUUUUNE,

  JAM ME I FORTI UUUUUUUNE, PROVOHENI TE SHKONI KUNDRA UUUUUUUNE,

  JA JAP DETIN GREKUT UUUUUUUNE

  JU SHKATERROJ PYJET UNE

  JU SHKATERROJ LUMENJTE UNE

  JU FUT FAZLLICIN UNE

  PROTESTONI PO TE DONI SE JA U SHPERTHEN GERDECIN SHKERDHENI (shkelzeni) (zeni) UUUUUUUUNE

  JU HAP DOSJET UUUUUUUNE, JO , PRIT DOSJET NUK JA U HAP

  JAM ME I FORTI UUUUUUUNE

  I THEM ARGITES DHE M ALLTEZIT T’JU VJEDHI GJIT BREGDETIN E JONIT UUUUUUNE

  JAM ME FORTI UUUUUUNE

  A E DINI SE C’MUND T’JU BEJ UUUUUUUUNE

  NUK E IMAGJINONI DOT UUUUUUUUNE

  ME KA STERVITUR ENVERI DHE SERBI MUA POR DHE ATA I BEJ ASHA UUUUUUNE

  JAM ME I FORTI UUUUUUUUNE

  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Comments are closed.