Gaforrja

Ju sot mund të doni që të shmangni biseda të ngarkuara. Është e lehtë që ta fusni veten në telashe me disa fjalë të nxituara. Por do jetë më mirë nëse nuk do t’ju duhet ta bëni këtë.

Gossip